بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > بهمن باقرزاده

بهمن باقرزاده

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۴۱کرج

شغل:؟

وضعیت خانوادگی:؟

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری:۱۳۶۵

محل دستگیری : زورآباد کرج

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)

تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷

زندان؟