بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت
بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > خاوران مجازی
علی رضا شکوهی تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۹ الیگودرز
شغل: دانشجو شیمی دانشگاه شریف
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : علی اکبر
تاریخ دستگیری : ۴ تیر ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام : ۱۱ دی ۱۳۶۲
زندان اوین
خاوران ستون ۷ ردیف ۷۴
انوشیروان لطفی تاریخ و محل تولد: تهران
شغل:دانشجوی دانشکده فنی تهران
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر: نصرالله
تاریخ دستگیری : مرداد ١٣٦٢
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: ۶ خرداد ۱۳۶۷
زندان اوین
خاوران ستون ٢٠ ردیف
سعید سلطانپور تاریخ و محل تولد: ۱۳۱۹ سبزوار
شغل: شاعر، کارگردان تاتر
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۲۷ فروردین ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق( اقلیت)
تاریخ اعدام: ۳۱ خرداد۱۳۶۰
زندان اوین
هبت الله معینی تاریخ و محل تولد: ١٨ شهریور ۱۳۲۹خرم آباد
شغل: دانشجوی روانشناسی دانشگاه تهران
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر
نام پدر :حجت الله
تاریخ دستگیری: ۱۶ آبان ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
سیما دریائی تاریخ و محل تولد: ۶ تیر ۱۳۳۱ بابلسر
شغل: دانشجو علوم اجتماعی
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر: حمزه
تاریخ دستگیری: ۳ آذر ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی :چریکهای فدایی خلق
تاریخ اعدام : ۸ آذر ۱۳۶۰
زندان اوین
فرامرز وزیری تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۴ تهران
شغل: فوق لیسانس اقتصاد
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند پسر
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ١٩خرداد ۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب رنجبران
تاریخ اعدام : پائیز ۱۳۶۴
زندان اوین
فاطمه مدرس تهرانی (فردین)
تاریخ و محل تولد: ؟
شغل: مترجم
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند دختر
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : اردیبهشت ۱۳۶۲
محل دستگیری : ؟
وابستگی سازمانی : حزب توده ایران
تاریخ اعدام : فروردین ۱۳۶۸
زندان اوین
رضا عصمتی تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۹ تهران
شغل: لیسانس جامعه شناسی
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر
نام پدر :
تاریخ دستگیری:۱۷ شهریور۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : سازمان کومله
تاریخ اعدام : ۷ شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
محمد علی پرتوی تاریخ و محل تولد: خرداد ۱۳۲۶ تبریز
شغل: مهندس مکانیک
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : حمید
تاریخ دستگیری : ۳۱ شهریور ۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : اتحاد مبارزان کمونیست
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
قدرت فاضلی تاریخ و محل تولد:۱۳۲۷ محمود آباد
شغل: مهندس مکانیک
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری : آذرماه۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب کار ایران
تاریخ اعدام: ۱۳۶۲
زندان اوین
خاوران ردیف ۸۸
گلعلی آتیک تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۵ بهشهر
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر
نام پدر :
تاریخ دستگیری : آبان ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام :۷ شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
عبدالحسین احسانی تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری : تیر ماه ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام :۳۱ تیر ۱۳۶۰
زندان اوین
غلام جلیل کهنه شهری تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری:
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: بهار ۱۳۶۳
زندان اوین
ناصر اخوان‌اقدم‌ (اخوان‌اقدم‌لنگرودی)
تاریخ و محل تولد: ؟
شغل: ؟
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : ؟
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی :فدائیان خلق (بیانیه۱۶آذر)
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
صادق اخوت تاریخ و محل تولد: ۲۴ ساله اصفهان
شغل: دیپلم/ کارگر کشاورزی
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : تیرماه ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام :۳۱ تیر۱۳۶۰
زندان اوین
حسین اخوت مقدم تاریخ و محل تولد: ۳۱ ساله اصفهان
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر

نام پدر : علی
تاریخ دستگیری : آذر ماه ۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام :اول اسفند ۱۳۶۱
زندان اوین
احمد ادریسیان تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
غلام رضا ادیبی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
سعید آذرنگ تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام :۲۹ تیر ۱۳۶۷
زندان اوین
خاوران ستون ۲۰ ردیف ۷
کیان آذروش تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۳
شغل: کارگر فلزکار
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر: حسین
تاریخ دستگیری: فروردین ۱۳۶۳
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی : فدائیان خلق، بیانیه ۱۶ آذر
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
همایون آزادی تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۷ ملایر
شغل: کتاب فروشی
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : محمد موسی
تاریخ دستگیری : اسفند ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
ناصر اخوان مقدم تاریخ و محل تولد: ۶ تیرماه ۱۳۲۹
شغل: مترجم زبان انگلیسی
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند
نام پدر : رضا
تاریخ دستگیری : ۳۱ شهریور ۱۳۶۵
محل دستگیری : ؟
وابستگی سازمانی : حزب توده ایران
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
محمود اسرافیلی تاریخ و محل تولد:۲۷خرداد۱۳۴۲
شغل: دانش آموز
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : حسین
تاریخ دستگیری :۲۵شهریور۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : فدائیان خلق (اقلیت)
تاریخ اعدام : ۲۸ شهریور ۱۳۶۰
زندان اوین
علیرضا(شاپور)اسکندری تاریخ و محل تولد:۱۳۳۲ ملایر
شغل: مهندس شیمی پلی تکنیک
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : عزیزالله
تاریخ دستگیری:۱فروردین۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: ۵ مرداد ۱۳۶۷
زندان اوین
رضاحسین علیخانی تاریخ و محل تولد:
شغل: ناشر
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو پسر
نام پدر :
تاریخ دستگیری : تیر ماه ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۳۱ تیر ماه ۱۳۶۰
زندان اوین
مرتضی اسلامی (مرتضی اسلامی شهرکردی)
تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : ؟
محل دستگیری : ؟
وابستگی سازمانی : فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
صمد اسلامی طاهری تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۲ تبریز
شغل: دانشجو/کارگر
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۲۹ بهمن ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
بیژن اسلامی اشبلا تاریخ و محل تولد: ۱۳۴۰ اشبلا(بندر انزلی)
شغل: دیپلمه بیکار
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : بابا
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۴
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : چریکهای فدائی خلق
تاریخ اعدام : تابستان۱۳۶۷
زندان گوهردشت
احمد اشراقی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
ناصر اشکینه تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان
مسعود افتخاری تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: مجاهد
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
ابوالقاسم افرایی تاریخ و محل تولد: ۱۳۱۸ صومعه سرا
شغل: افسرشهربانی
وضعیت خانوادگی: متاهل و۴فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری :۱۱ اردیبهشت۶۲
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی :حزب توده
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
کسرا اکبری کردستانی تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴کرمانشاه
شغل: دانشجو فنی تهران
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۲۴بهمن۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : ۹ شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
هاشم الیاسیان تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
حسین امیرهاشمی (محمد حسین امیرهاشمی)
تاریخ و محل تولد: تبریز
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : اسفند ۱۳۶۳
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی :حزب توده
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
مجید ایوانی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
ستار بابانژاد تاریخ و محل تولد: ۳۰ساله اردبیل
شغل: دانشجو
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۱
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی :حزب توده
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
ابوتراب باقرزاده تاریخ و محل تولد: ۵۸ ساله بابل
شغل: افسر
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری : اردیبهشت۶۲
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی :حزب توده
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
روح الله باقروند تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری : تیر ماه ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام :۳۱ تیر۱۳۶۰
زندان اوین
محمد حسین باقری تاریخ و محل تولد: ۱۹مهر ۱۳۳۵ اصفهان
شغل: متخصص چاپ
وضعیت خانوادگی: متاهل ویک دختر
نام پدر : _
تاریخ دستگیری : ۱۴بهمن۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : فدائیان خلق (بیانیه ۱۶ آذر)
تاریخ اعدام : ۹شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
شهلا بالاخانپور (طلعت رهنما)
تاریخ و محل تولد:فروردین
۱۳۳۹
شغل: دانشجو مامائی
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : _
تاریخ دستگیری :۳۰ خرداد۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : راه کارگر
تاریخ اعدام : ۳۱خرداد ۱۳۶۰
زندان اوین
مهین بدوئی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست
تاریخ خودکشی: تابستان ۱۳۶۷
زندان اوین
رضا براتی تاریخ و محل تولد:
شغل: افسر
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
عباس بستاره تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۸
شغل: داشجو ادبیات تهران
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : اردیبهشت۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی :حزب توده
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
رئوف بلدی تاریخ و محل تولد: ۳۳ساله کرمانشاه
شغل: نقاش و معلم
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵
محل دستگیری : کرمانشاه
وابستگی سازمانی :حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
جواد بهاریان شرقی تاریخ و محل تولد: ۴ مرداد ۱۳۳۴ مشهد
شغل: دانشجو دانشگاه پلی تکنیک
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : حسین
تاریخ دستگیری : ۳ مرداد ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی :سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۲۱/۲۴ مرداد۱۳۶۰
زندان اوین
منوچهر بهزادی تاریخ و محل تولد:۱۵آذر۱۳۰۶ تهران
شغل: دکترای اقتصاد
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو دختر
نام پدر :
تاریخ دستگیری : بهمن ۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
محمد علی بهکیش تاریخ و محل تولد: ۱۳۴۳ مشهد
شغل: دیپلم
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : علی اصغر
تاریخ دستگیری: شهریور۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : به احتمال قوی ۵ شهریور ۱۳۶۷
به احتمال قوی زندان گوهردشت
احتماله در گورهای جمعی خاوران
محمود بهکیش تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۰ مشهد
شغل: مدیر فنی کارخانه
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر
نام پدر : علی اصغر
تاریخ دستگیری : 3 شهریور ۱۳۶۲
محل دستگیری: کرج
وابستگی سازمانی :فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام : به احتمال قوی ۵ شهریور ۱۳۶۷
به احتمال قوی زندان گوهردشت
احتمالا در گورهای جمعی خاوران
زهرا بهکیش تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۵ همدان
شغل: دبیر اخراجی
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : علی اصغر
تاریخ دستگیری : شهریور ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
زیر شکنجه و یا خوردن سیانور به هنگام دستگیری
زندان اوین
محل دفن وی در خاوران نامشخص است
یوسف آلیاری تاریخ و محل تولد: ١٣٢٤ تبریز
شغل: لیسانس حقوق
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : علی
تاریخ دستگیری: مرداد ١٣٦٢
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام: ٢٣ مرداد ١٣٦٣
زندان اوین
لادن بیانی تاریخ و محل تولد: ۷ آبان ۱۳۳۶رشت
شغل: دانشجوی پزشگی تبریز
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : محمدعلی
تاریخ دستگیری:۷تیر۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: ستاره سرخ
تاریخ اعدام : ۷ شهریور ۱۳۶۰
زندان
شاپور بیژنی تاریخ و محل تولد: آبادان
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۱
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی :حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
محمد علی بیگدلی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو دختر
نام پدر :
تاریخ دستگیری : آبان ۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق ۱۶ آذر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
محسن بیگدلی تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۵ ورامین
شغل: افسر نیروی دریائی
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۷اردیبهشت ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی :حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
خلیل بینایی ماسوله تاریخ و محل تولد:۱۳۲۶فومنات
شغل: سرهنگ توپخانه ارتش
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۷خرداد ۱۳۶۲
محل دستگیری : جنوب
وابستگی سازمانی :حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
حمید پاک رخ تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۰
زندان گوهردشت
سعید پرتوی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
اسماعیل پورمحمدی تاریخ و محل تولد:
شغل: دانشجوی تربیت معلم
وضعیت خانوادگی: متاهل دو دختر
نام پدر :
تاریخ دستگیری :تابستان ۱۳۶۵
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
محمد پرویزی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
محمد علی پژمان تاریخ و محل تولد: شیراز
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : سال ١٣٦٠
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
اسدالله پنجه شاهی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
ابوالفضل پورحبیب تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴
شغل: پاسدار
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری: خرداد ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : تابستان ۱۳۶۷
زندان اوین
محمد پورهرمزان تاریخ و محل تولد:۱۳۰۰ تهران
شغل: افسر توپخانه/ مترجم
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:۲۶فروردین۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی :حزب توده
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
رضی تابان تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۲ بیدخت گناباد
شغل:؟
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : اسفند ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۴
زندان اوین
بهروز نابت تاریخ و محل تولد: ٧بهمن ١٣٢٦ خرم آباد
شغل: دانشجوی رشته فیزیک دانشگاه تهران
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری: اردیبشت ١٣٦٣
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : چپ مستقل
تاریخ اعدام : ٢٨ آذر ١٣٦٣
زندان اوین
سیروس حکیمی تاریخ و محل تولد:
شغل: افسر نیروی دریایی
وضعیت خانوادگی: متاهل و ۵ فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری : اردیبهشت۶۲
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی :حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
حمید حیدری تاریخ و محل تولد: ۱۹ مرداد ۱۳۳۱
شغل:؟
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر: اسماعیل
تاریخ دستگیری : ۳۰ خرداد ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۶ شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
داوود حیدری تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۲
زندان گوهردشت
احمد حیدری‌زاده‌مطلق تاریخ و محل تولد:؟
شغل: دانشجو ادبیات دانشگاه تهران
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری : مرداد ۱۳۶۲
محل دستگیری :؟
وابستگی سازمانی: حزب توده ایران
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
بهروز خاصه میانداب تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری : تیر ماه ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۳۱ تیر ۱۳۶۰
زندان اوین
فاطمه(ایران) خاکساری تاریخ و محل تولد:؟
شغل:فارغ التحصیل رشته حقوق
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : ؟
محل دستگیری : ؟
وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست
تاریخ اعدام : ۱۳۶۱
زندان اوین
بهمراه همسرش
وحید خسروی تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : ؟
محل دستگیری : ؟
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
امیرحسین خزائلی تاریخ و محل تولد:۱۳۳۱ خرم آباد
شغل: افسر نیروی هوائی
وضعیت خانوادگی: متاهل ویک فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری: اردیبهشت ۶۲
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : حزب توده ایران
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
غلام رضا خضرائی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۵ مهرماه ۱۳۶۰
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : سازمان راه کارگر
تاریخ اعدام : ۲۲ آبان ۱۳۶۰
زندان
ابوالحسن خطیب تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
اکبر خطیبی تاریخ و محل تولد:۵۳ ساله قم
شغل: کارمند
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
کاظم خوشابی تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۶ خرمشهر
شغل: لیسانس
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری : آبان ۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی :فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
کاظم خوشدل تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : راه کارگر
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان
غلام خوشنام تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
فرزاد دادگر تاریخ و محل تولد: کرمان
شغل: مهندس برق
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۷بهمن ۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
فرج الله دادمرزی تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۸
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :۱۳۶۲
محل دستگیری :تهران
وابستگی سازمانی :حزب توده ایران
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت
بهرام دانش تاریخ و محل تولد: ۲۱فروردین ۱۳۲۴کرمانشاه
شغل: افسر ارتش
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان
احمد دانش تاریخ و محل تولد:؟
شغل: پزشگ
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری: ۷ اردیبهشت۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده ایران
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
غلام‌علی داوری تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۲- تهران
شغل: افسر نیروی دریائی
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده ایران
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
سهیلا درویش کهن تاریخ و محل تولد: ۱۳۴۰ تهران
شغل: کارگر
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : فدائیان خلق اکثریت
زیر حد شلاق و احتمالا خودکشی شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
نصرت الله درویش ملا تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۷ لالو
شغل: دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری : بهمن ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده ایران
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
محمد دریاباری تاریخ و محل تولد:۱۳۲۷ تهران
شغل: مهندس
وضعیت خانوادگی: متاهل و چهار فرزند
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
صابر ظفر حیدری تاریخ و محل تولد:۱۳۲۱ سراب
شغل: سرگرد نیروی دریاپی
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :حسین
تاریخ دستگیری : ۱۳ اردیبهشت ١٣٦٢
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
مهرداد دستگیر تاریخ و محل تولد: ۲۴ ساله
شغل: دانش آموز
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری : اردیبهشت ۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده ایران
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
جهانبخش صالحی‌سده تاریخ و محل تولد: اصفهان
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری :؟
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ؟
زندان ؟
علی رضا دلیلی تاریخ و محل تولد:۱۲تیر۱۳۲۳
شغل: مهندس شیمی
وضعیت خانوادگی: متاهل و دارای فرزند
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری: ۷ اردیبهشت۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی :حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
محمد رضا دلیلی تاریخ و محل تولد:۶ بهمن ۱۳۲۵
شغل:؟
وضعیت خانوادگی: متاهل و دارای فرزند
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری: ۹ اردیبهشت ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده ایران
تاریخ اعدام : ۵ شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
نصرت دیوان بیگی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
اسماعیل ذوالقدر تاریخ و محل تولد:
شغل: افسر
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۷بهمن ۱۳۶۱
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
عباس رئیسی تاریخ و محل تولد: ۳۰ ساله برازجان
شغل: رشته حقوق دانشگاه ملی تهران
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری : مهر ماه ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی :سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۹ شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
علی رضا تشید تاریخ و محل تولد: تهران
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : عباس
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : راه کارگر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
منصور توسلی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
حسن توکلی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی :
تاریخ اعدام : ١٢ بهمن ١٣٦٢
زندان
خاوران ستون ۶ ردیف ۸۵
ادنا ثابت تاریخ و محل تولد: ۲ تیر۱۳۳۴ تهران
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری :۱۸ بهمن ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : اوایل تابستان ۱۳۶۱
زندان اوین
جعفر جاویدفر تاریخ و محل تولد: ۱۳۰۷ کرمانشاه
شغل: دکترای جامعه شناسی
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
نبی(علی) جدیدی تاریخ و محل تولد:؟
شغل: دانشجو
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : ؟
محل دستگیری : ؟
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اقلیت)
تاریخ اعدام :۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۲
زندان اوین
حسن جلالی تاریخ و محل تولد:
شغل:کارگر چاپ
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : مرداد۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
خاطره جلالی تاریخ و محل تولد: ۱۸ شهریور ۱۳۳۹
شغل: دیپلمه
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : جواد
تاریخ دستگیری : ۱۵ آذر ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اقلیت)
تاریخ اعدام: خودکشی در دوران بازجوئی۲۹ آذر ۱۳۶۰
زندان اوین
علی جلوندی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : راه کارگر
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان
غلام جلیلی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی :سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۱۳۶۳
زندان اوین
شهرام جناب تاریخ و محل تولد: ٥ مهر ١٣٣٦ آبادان
شغل: دانشجو رشته فیزیک
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : ابوالفضل
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۱۳ مرداد ۱۳۶۰
زندان اوین
کامیار جهان بیگلری تاریخ و محل تولد: ۱۲ تیر ١٣٣١ سنندج
شغل: فارغ‌التحصیل هنرهای تزپینی و شاغل در کارخانه ایران والونو
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند
نام پدر : علی اکبر
تاریخ دستگیری : تیر ماه ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۱۲ مرداد ۱۳۶۰
زندان اوین
جهانگیر جهانبخش تاریخ و محل تولد: تهران
شغل: تکنسین برق
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
حسن جهانگیری لاکانی تاریخ و محل تولد:۱۳۳۵لاهیجان
شغل: متفرقه
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۵خرداد ۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۱۱ آذر ۱۳۶۲
زندان اوین
قدرت الله جوان؟ تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۲
زندان
حسین جودت تاریخ و محل تولد:۱۲۸۹تبریز
شغل: دکترای فیزیک
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری : اردیبهشت۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
مسعود چمن آرا تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : تیرماه۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۳۱ تیر ۱۳۶۰
زندان اوین
بیژن چهررازی تاریخ و محل تولد:۱۳۱۸ اصفهان(باغبادوران)
شغل:تحصیل کرده اقتصاد دانشگاه در اتریش
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو دختر
نام پدر :ابوالقاسم 
تاریخ دستگیری : آذر ماه ۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : کومله
تاریخ اعدام : ۲۲ تیرماه ۱۳۶۲
زندان اوین
هدایت الله حاتمی تاریخ و محل تولد:۷۴ساله
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۷اردیبهشت۶۲
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
اسحاق حاج ملکی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
رضا حاجی‌خانی محمدرضا حاجی‌خانی
تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر: ؟
تاریخ دستگیری: ؟
محل دستگیری:؟
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
عباس حجری بجستانی تاریخ و محل تولد:۱۳۰۱ مشهد
شغل: افسر ارتش
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
سعید حدادی‌مقدم (محمدسعید حدادی‌مقدم)
تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۵ رامسر
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : ۸ اردیبهشت ۱۳۶۴
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان؟
علی‌رضا سپاسی‌ (سپاسی‌آشتیانی)
تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۳
شغل: دانشجوی رشته معماری
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر و یک پسر
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری : بهمن ماه ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : زیر شکنجه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۶۰
زندان اوین
ابراهیم حسن‌پور (ابراهیم حسن‌پورشیرازی)
تاریخ و محل تولد:۱۳۲۹ درود
شغل: مهندس
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری:اردیبهشت۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده ایران
تاریخ اعدام : ۵ شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
مهدی حسنی پاک تاریخ ومحل تولد:۱۳۲۶ شهرری
شغل: دبیر
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:۱۷بهمن۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : ۹ شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت/ اوین
محمود حسنی مقدم تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۸ دماوند
شغل: دبیر دبیرستان
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : ؟
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی :سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۱۳۶۰
رندان اوین
رحیم حسین‌پوررودسری تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۸رودسر
شغل:؟
وضعیت خانوادگی: متاهل، ۲ فرزند
نام پدر : کریم
تاریخ دستگیری : ۱۹ مهر ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
محمدعلی حسین‌خانی تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۷ اهواز
شغل: مدیر مالی کارخانه
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : ۷ اردیبهشت ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده ایران
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
خشایار خواجیان تاریخ و محل تولد:۱۳۳۴تهران
شغل:؟
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
شهریار رازی تاریخ و محل تولد: ١٣٣٨ تهران
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ١٣٦٤
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب رنجبران ایران
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
حسین راسخ قاضیانی تاریخ و محل تولد:۷مرداد۱۳۲۶
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۶ اردیبهشت۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
تیمور راوندی تاریخ و محل تولد:
شغل: همافر
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
طوغان ربیعی تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۱
شغل: همافر
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر: اسدالله
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : ۵ شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
محمدرضا رجالی‌فرد تاریخ و محل تولد:۱۳۳۶ اصفهان
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۵ اردیبهشت۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده ایران
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
محسن رجب زاده تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
خسرو رجبیه شایان تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ١٣٦٥
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
علی‌رضا رحمانی‌ (علی‌رضا رحمانی‌شستانی)
تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری : ؟
محل دستگیری : ؟
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۳۱ خرداد ۱۳۶۰
زندان اوین
خسرو رحیم زادگان تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
آصف رزم دیده تاریخ و محل تولد:
شغل: کارگر خیاط/چاپ
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری : بهمن۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
جمشید رستمی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
رندان گوهردشت
احمد علی رصدی تاریخ و محل تولد:۱۲۹۶ رشت
شغل: افسر توپخانه
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
احمدرضا بیک‌محمدی تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۹
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۰
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
حجت رضائی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ١٣٦١
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
بهروز رضائیان تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان
رسول رضائیان تاریخ و محل تولد: ۲۰ فروردین ۱۳۳۰ رامیان استان گلستان
شغل: لیسانس باستان شناسی
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو دختر
نام پدر: ایوب
تاریخ دستگیری : آبان ۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر
تاریخ اعدام : ۷ شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
داریوش رضا زاده تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۶ تبریز
شغل: لیسانس طراحی
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : رضا
تاریخ دستگیری: تیر ماه ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۳۱ تیر ۱۳۶۰
زندان اوین
فهیمه تقدسی تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : "
تاریخ دستگیری : ؟
محل دستگیری :؟
وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست
تاریخ اعدام : ۲ مرداد ماه ۱۳۶۲
زندان اوین
بهمن رونقی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب رنجبران
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
محمد جعفر ریاحی تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۰ تهران
شغل: دانشجوی رشته زمین شناسی
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند
نام پدر : عباس
تاریخ دستگیری : ١٣٦٢
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : راه کارگر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
محمد صادق ریاحی تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۲تهران
شغل:دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : عباس
تاریخ دستگیری : ١٣٦٢
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : راه کارگر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
علی ریاحی تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۷تهران
شغل: دانشجوی مهندسی پرواز
وضعیت خانوادگی:؟ 
نام پدر : عباس
تاریخ دستگیری: ۱۳مهر۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : اسفند ۱۳۶۱
زندان اوین
نورالدین ریاحی تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۸ تهران
شغل: دانشجوی اقتصاد تهران
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : غلام علی
تاریخ دستگیری : شهریور ۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی راه کارگر
تاریخ اعدام : ۴ بهمن ۱۳۶۲
زندان اوین
عباس زارع تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
عزت الله زارع کاشانی تاریخ و محل تولد:۱۳۰۷ شهرری
شغل: آزاد
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : محمد
تاریخ دستگیری:۱۷بهمن۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
حیدر زاغی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
فرامرز زمان زاده تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمان: فدائیان خلق اکثریت-جناح چپ(یا سچفخا-اقلیت)
تاریخ اعدام : ۵ شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
محمد رحیم زاده تاریخ و محل تولد:۱۰شهریور۱۳۳۷
شغل: آزاد
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : محمد محسن
تاریخ دستگیری: ۷فروردین۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی:اتحاد مبارزان کمونیست
تاریخ اعدام : ۹شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
رسول سراج جباری تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی راه کارگر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
فرهاد سلیمی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : تیر ماه ۱۳۶۰
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی :سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۳۱ تیر ۱۳۶۰
رندان اوین
علی رضا زبردست تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری : مهر ۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
کیومرث زرشناس تاریخ و محل تولد:۱۳۱۵ آمل
شغل: معلم
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری:۱۷بهمن۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده ایران
تاریخ اعدام ۲۹ تیر ۱۳۶۷
زندان اوین
مجتبی زرگری تاریخ و محل تولد:۱۳۳۷ آذربایجان
شغل: دانشجو مدرسه عالی بازرگانی
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:۱۹تیر۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۳۱ تیر ۱۳۶۰
زندان اوین
خاوران ستون ۴ ردیف ۹۲
شیدا بهزادی تهرانی تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۸ اصفهان
شغل: دانشجوی زمین شناسی
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری:۱۲مرداد ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق ( اکثریت)
خودکشی یا مرگ زیر شکنجه شهریور ۱۳۶۵
زندان کمیته مشترک سابق تهران
مهدی زمانی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : اردیبهشت ۶۲
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
علی رضا زمردیان تاریخ و محل تولد:تهران
شغل: لیسانس فیزیک
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : عبدالعلی
تاریخ دستگیری : ۶۰/۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
مجید سالیانی (مجید(حبیب الله) سالیانی)
تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری :؟
محل دستگیری : ؟
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
منوچهر سرحدی تاریخ و محل تولد:۱۳۲۶- تهران
شغل: مهندس معمار
وضعیت خانوادگی: متاهل یک فرزند
نام پدر :علی
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (بیانیه ۱۶ آذر)
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
جهانبخش سرخوش تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : ؟
محل دستگیری : ؟
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
عباس‌علی زمانی‌ (عباس‌علی زمانی‌کسبی)
تاریخ و محل تولد:؟
شغل: دانشجوی دانشگاه ملی
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری: ۲۰ تیر ۱۳۶۰
محل دستگیری:؟
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۳۱ تیرماه ۱۳۶۰
زندان ؟ 
طاهره سید احمدی تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری : شهریور۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام : ۶ اردیبهشت ۱۳۶۲
زندان اوین
ابوالقاسم سید باقری تاریخ و محل تولد: تهران
شغل: دانشجوی ارتباطات دانشگاه تهران
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر: سید محمد
تاریخ دستگیری:شهریور۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام:۲۵شهریور۱۳۶۰
زندان اوین
عبدالمجید سیمیاری تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۰ قزوین
شغل: معلم/ دبیر
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر
نام پدر : تقی
تاریخ دستگیری : اردیبهشت ۱۳۶۴
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : راه کارگر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
ناصر شاهسوند تاریخ و محل تولد:۱۳۳۰ ورامین
شغل: همافر
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: خرداد۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
فرزین شریفی تاریخ و محل تولد: شهریور۱۳۳۳
شغل: دانشجوی رشته معماری دانشگاه ملی
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۵ مهر ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی:فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام : ۵ مهر ۱۳۶۰
زندان اوین
حسن مرتضوی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: بدون
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
علی شبانی تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی: متاهل و چهار فرزند
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : ؟
محل دستگیری : ؟
وابستگی سازمانی : حزب توده ایران
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
قربانعلی شکری تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۹ ارسباران
شغل: معلم
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر
نام پدر :
تاریخ دستگیری : شهریور ۱۳۶۴
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: اتحادیه کمونیستها
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت یا اوین
سیاووش اکبرزاده (سیاووش اکبرزاده شکوهی)
تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۹ کرج
شغل: فوتبالیست
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵
محل دستگیری : زورآباد کرج
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
رحیم شمسی تاریخ و محل تولد: ۳ دی ۱۳۱۸ اراک
شغل: افسرارتش
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند
نام پدر: رحمان
تاریخ دستگیری : ۱۱ اردیبشت ۱۳۶۲
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده ایران
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
علی شناسائی تاریخ و محل تولد: حدود ۷۰ سال
شغل: کارگر/کشاورز
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری:۱۷بهمن ۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده ایران
تاریخ خودکشی(یا زیر شکنجه) ۱۳۶۳
زندان اوین
مهران شهاب الدین تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۸ شهمیرزاد مازندران
شغل: پژشک
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : احمد
تاریخ دستگیری: تیر ۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام : ۱۱ بهمن ۱۳۶۲
زندان اوین
جلیل شهبازی تاریخ و محل تولد:۱۳۳۲ میاندو‌آب.
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری : سال ۱۳۵۸
محل دستگیری :؟
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق ( اکثریت)
تاریخ خودکشی و اعدام ۷ شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
محمد علی شهبازی تاریخ و محل تولد:۱۳۲۷نهاوند
شغل: دبیر دبیرستان
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر
نام پدر :
تاریخ دستگیری: اردیبهشت۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : ۵ شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
تقی شهرام تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۶ تهران
شغل: لیسانس ریاضی
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : رمضان
تاریخ دستگیری : ۱۱ تیر ۱۳۵۸
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۲مرداد ۱۳۵۹
زندان اوین
حسن شهیدی تاریخ و محل تولد: بروجرد
شغل: کارگر
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : آبان ۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (بیانیه ۱۶ آذر)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
حسین شیخ باقر قاضی تاریخ و محل تولد:۱۳۲۶ اصفهان
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری :۱۶مهر۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام: ۱۳ آبان ۱۳۶۳
زندان اوین
احمد علی شیرازی تاریخ و محل تولد:دی ماه 1340 آمل
شغل:
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :تهران
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام :21 تیرماه 1362
زندان اوین
مصطفی صادق تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ١٣٦١
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب رنجبران
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
فریبرز صالحی تاریخ و محل تولد: الیگودرز
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری : بهار۱۳۶۰
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
غلامحسین صباغ پور تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : آبان ۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
حسین صدرایی (حسین اقدامی)
تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۷ لنگرود
شغل: نقشه بردار
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : آبان ۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق ( بیانیه ۱۶ آذر)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
علی صدرایی تاریخ و محل تولد: لنگرود
شغل: کارمند سازمان برنامه و بودجه
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۴
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
کمال صدرزاده تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب رنجبران
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
حسن صراف پور تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
امیر هوشنگ صفائیان تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری :؟
محل دستگیری : ؟
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
علی صفری تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سهند
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
حسین صفوی نیا تاریخ و محل تولد:۱۹ اسفند۱۳۳۰
شغل: مهندس صنایع
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۱اردیبهشت ۶۲
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب توده ایران
تاریخ اعدام : ۵ شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
لهراسب صلواتی تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری :۷مهر ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : سازمان راه کارگر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
علیرضا صمدزاده تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
فرامرز صوفی تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۰ رشت
شغل: مهندس کشاورزی
وضعیت خانوادگی: متاهل ودودختر
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : تیر ماه ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام: ۲۹ تیر ۱۳۶۷
زندان اوین
عادل طالبی کلخوران تاریخ و محل تولد : ۱۳۳۲ تهران
شغل: تکنیکر ساختمان
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : علی
تاریخ دستگیری:۲ اردیبهشت ۶۴
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : راه کارگر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهر دشت
بهرام طاهرپور (بهرام طاهرپورگل‌سپیدی)
تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری :؟
محل دستگیری : ؟
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
حمید طاهری تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
انوش طاهری تاریخ و محل تولد:۱۳۳۷ اهواز
شغل: دانشجوی اخراجی دانشگاه علم و صنعت
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری:۷ اردیبهشت ۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
لطف الله طاهری تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام ۳۱ تیر ۱۳۶۰
زندان اوین
عزت طبائیان تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۶ اصفهان
شغل: دانشجو/کارگر
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : سید جواد
تاریخ دستگیری:۲۹شهریور ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۱۷ دی۱۳۶۰
زندان اوین
محمدرضا طبابتی‌ (محمدرضا طبابتی‌طبری)
تاریخ و محل تولد: ۹ آبان ۱۳۳۸ بابل
شغل: دانشجو پزشگی مشهد
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری: آبان ۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (بیانیه ۱۶ آذر)
تاریخ اعدام : ۹ شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
جمپور طهماسبی تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۳مالفجان(سیاهکل)
شغل: لیسانس دانشگده مدیریت لاهیجان
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : تیرماه ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۳۱ تیر ۱۳۶۰
زندان اوین
ناصر حلیمی اصل تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵
محل دستگیری : ؟
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
نقی ظریفی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
صابر ظفرحیدری تاریخ و محل تولد: سراب
شغل: افسر نیروی هوائی
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
نبی الله عباسی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
فرهاد عبدالله پور تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
جواد قائدی تاریخ و محل تولد: ١٣٣١ رشت
شغل: دانشجوی دانشگاه صنعت شریف
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ١٩ خرداد ١٣٦١
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست
تاریخ اعدام: ٢٢ مرداد ١٣٦٢
زندان اوین
ناصر عطایی تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۱ بم
شغل: معلم
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر
نام پدر :
تاریخ دستگیری: شهریور۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
مسعود علی باختری تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
مسعود علی دوست تاریخ و محل تولد: ۱۳۴۲ کلاچای
شغل:
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : علی اکبر
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان تهران
محمود علیزاده تاریخ و محل تولد: ۲۴ خرداد ۱۳۲۴ تبریز
شغل: وکیل
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر
نام پدر : کاظم
تاریخ دستگیری : ۲۰ فروردین ۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
بهزاد عمرانی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
سیف الله غیاثوند تاریخ و محل تولد:۱۳۳۱ نهاوند
شغل: پزشگ و افسر
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده ایران
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
محسن فاضل تاریخ و محل تولد: ۱۵ مهر ۱۳۲۸مشهد
شغل:
وضعیت خانوادگی:متاهل
نام پدر : احمد
تاریخ دستگیری : ۱۳۵۹
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۳۱خرداد ۱۳۶۰
زندان اوین
جلال فتاحی تاریخ و محل تولد: ا مهر ۱۳۲۹ ملایر
شغل: مهندس مکانیک
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : مجتبی
تاریخ دستگیری : بهمن ۱۳۶۰
محل دستگیری : ؟
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
رحمت فتحی تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۹ مشکین شهر
شغل: صاحبشرکت ساختمانی
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر
نام پدر : فتح الله
تاریخ دستگیری : ۱۳ آبان۱۳۶۴
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
مهرداد فرجاد آزاد تاریخ و محل تولد: ۲۵ مرداد ۱۳۲۴ تهران
شغل: ؟
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : جهانگیر
تاریخ دستگیری: ۱۷ بهمن ۱۳۶۱
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده ایران
تاریخ اعدام : ۷ مرداد ۱۳۶۷
زندان اوین
مصطفی فرهادی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
خسرو فراهانی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان
بتول فقیه دزفولی تاریخ و محل تولد: ١٣٣٣
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : ؟
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : سازمان مجاهدین خلق
تاریخ اعدام: شهریور ماه ١٣٦١
زندان اوین
جواد قائم آبادی تاریخ و محل تولد:۱۳۳۲بافت کرمان
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :۱۳۶۱
محل دستگیری : جاده تهران اهواز
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
محمود قاضی پور تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)( ویا اکثریت-جناح چپ)
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
علی اصغر قباخلو تاریخ و محل تولد: گرمسار
شغل: دانشجو
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
حمید قدیمی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
هوشنگ قربان نژاد تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : اردیبهشت۱۳۶۲
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
رضا قریشی لنگرودی تاریخ و محل تولد:۱۳۲۷شهسوار(تنکابن)
شغل: دانشجو
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر
نام پدر : میر نقی
تاریخ دستگیری : شهریور۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: رزمندگان
تاریخ اعدام : ۹ شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
حسین قلم بر تاریخ و محل تولد:۱۳۳۱ اهواز
شغل: مهندس برق
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : اردیبهشت ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
بهمن قنبری تاریخ و محل تولد: روستای سراب قنبری- کرماشان
شغل: سرهنگ نیروی زمینی ارتش
وضعیت خانوادگی: متاهل و ۴فرزند
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۲
محل دستگیری : کرماشان
وابستگی سازمانی: حزب توده ایران
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
ساسان قندی تاریخ و محل تولد: ۱۶دی ۱۳۳۷
شغل: لیسانس علوم سیاسی
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
زین العابدین کاظمی تاریخ و محل تولد: لنگرود
شغل: دبیر
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو پسر
نام پدر :
تاریخ دستگیری : آبان ۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر
تاریخ اعدام : ۹ شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
داریوش کایدپور تاریخ و محل تولد: ۱۰ خرداد ۱۳۳۱ مسجد سلیمان
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند
نام پدر: جمعه
تاریخ دستگیری: شهریور ۱۳۶۵
محل دستگیری:
وابستگی سازمانی: رزمندگان
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
مرتضی کمپانی تاریخ و محل تولد: ۶۷ ساله
شغل: متخصص کامپیوتر
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : پائیز ۱۳۶۲
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
ستار کیانی تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۹ ممسنی
شغل: دانشجو پتروشیمی دانشگاه شیراز
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : ناصر
تاریخ دستگیری : مهر ۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران/ترکیه
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
امان الله کیانی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
مهدی کیهان تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
کامبیز گل چوبیان تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۸
شغل: دانشجو اصفهان
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (بیانیه ۱۶ آذر)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
فتح الله گلاب رو تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: رزمندگان
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
پروین گلی آبکناری تاریخ و محل تولد: آبکنار
شغل: کارمند بانک
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : کریم
تاریخ دستگیری : اواخر تیر ماه ۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ خودکشی : ۱۵ آذر ۱۳۶۶
زندان اوین
روزبه گلی آبکناری تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۷ آبکنار
شغل: کارگر
وضعیت خانوادگی: متاهل ویک پسر
نام پدر : کریم
تاریخ دستگیری : تیرماه ۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام : آبان ۱۳۶۲
زندان اوین
ویدا (لیلا) گلی آبکناری تاریخ و محل تولد: آبکنار
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : کریم
تاریخ دستگیری : اواخر تیر ماه ۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ خودکشی : خوردن سیانور بهنگام دستگیری
حسین لامعی تاریخ و محل تولد:۲۰ شهریور۱۳۳۶ بهشهر
شغل: تراشکار
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : علی
تاریخ دستگیری : آبان ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده ایران
تاریخ اعدام :۱۱شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
محمد جواد لاهیجانیان تاریخ و محل تولد:۹ آبان ۱۳۳۸ تهران
شغل: دانشجو کامپیوتر دانشگاه ملی تهران/ کارگر
وضعیت خانوادگی:مجرد
نام پدر :محمد باقر
تاریخ دستگیری:اواخر زمستان ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
احمد بهتاش(ثقلینی) تاریخ و محل تولد:۱۳۳۲ بروجرد
شغل: لیسانس حقوق
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
علی ماهباز تاریخ و محل تولد: لنگرود
شغل: کارشناس علوم آزمایشگاهی
وضعیت خانوادگی: متاهل با دو فرزند
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : شهریور ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : فدائیان خلق ( اکثریت)
تاریخ اعدام : ۲۸ آذر ۱۳۶۰
زندان اوین
اصغر محبوب تاریخ و محل تولد: ٢١ فروردین١٣٢٥، کاشان
شغل: استاد دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر: محمد
تاریخ دستگیری: ٧ اردیبشت ١٣٦٢
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
اکبر محجوبیان تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
غلام‌حسین ابراهیم‌زاده تاریخ و محل تولد: آذر ۱۳۲۲ کنگاور
شغل: پزشگ
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر
نام پدر : اکبر
تاریخ دستگیری : ۷ تیر ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ شهادت: تیر ۱۳۶۲
زندان اوین
ماشاالله محمدحسینی (بیژن)
تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : ؟
محل دستگیری : ؟
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
حاجت محمد پور تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: وحدت انقلابی
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
صابر محمدزاده تاریخ و محل تولد: ۱۳۱۴ نوشهر
شغل: کارگر
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:۱۷بهمن۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
جواد محمدزاده‌گازرگاه تاریخ و محل تولد:۱۳۴۰تهران
شغل: کارگر نجار
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : بهار۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده ایران
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
حسن محمدزاده‌گازرگاه تاریخ و محل تولد:بهمن۱۳۲۹تهران
شغل: کارگر نجار
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری: ۷ اردیبهشت۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده ایران
تاریخ اعدام : ۵ شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
رضا محمدزاده گازرگاه تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۷ تهران
شغل: پاسدار
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
رفعت محمد زاده (اخگر)
تاریخ و محل تولد: ۱۳۰۴
شغل: افسر شهربانی
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : بهمن ۱۳۶۱
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب توده ایران
تاریخ اعدام : ۲۹ تیر ۱۳۶۷
زندان ؟
حمید رضا مفردطاهری تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
فریدون مرادی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
منوچهر سلحشور تاریخ و محل تولد؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری :؟
محل دستگیری :؟
وابستگی سازمانی : سازمان رزمندگان
تاریخ اعدام : ؟
زندان ؟
فهیمه مرزبان تاریخ و محل تولد:24 ساله
شغل: مهندس شیمی
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: رزمندگان
تاریخ اعدام : ۱۳۶۱
زندان اوین
عادل مشهدی سر تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
کیوان مصطفوی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
رضا معظمی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
حسن معقول تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
هدایت الله معلم تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
عطا معینی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان
سیروس(پیروز) احیاء تاریخ و محل تولد:۱۳۳۲ تهران
شغل: دانشجو و معلم اخراجی
وضعیت خانوادگی: متاهل ویک دختر
نام پدر :
تاریخ دستگیری : مهر۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان
جعفر مقامی تاریخ و محل تولد:۱۳۳۷
شغل:خلبان
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: پائیز ۱۳۶۰
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
قدرت الله مقیمی تاریخ و محل تولد:؟
شغل:پزشگ و افسر نیروی دریایی
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده ایران
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
حسین ملا طالقانی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
مسعود ملک زاده تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر: محمد
تاریخ دستگیری: اردیبهشت ۱۳۶۱
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: رزمندگان
تاریخ اعدام :۳۰ بهمن ۱۳۶۱
زندان
مجید منبری تاریخ و محل تولد: ۱۰اردیبهشت
۱۳۳۷
شغل: دیپلم
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۸ خرداد۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام: ۵شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
حمید منتظری تاریخ و محل تولد: ۷ مرداد ۱۳۳۱بم
شغل: دانشجوی حقوق تهران
وضعیت خانوادگی: متاهل و
یک دختر و یک پسر
نام پدر : عبدالرسول
تاریخ دستگیری : مرداد ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق ( اکثریت)
تاریخ اعدام: تابستان ۱۳۶۷
زندان اوین
اصغر منوچهرآبادی (علی‌اصغر منوچهرآبادی)
تاریخ و محل تولد:۲۰دی۱۳۲۸
خرم آباد
شغل: مهندس، مدیر فنی کارخانه جهان چیت کرج
وضعیت خانوادگی: متاهل ویک دختر و یک پسر
نام پدر :
تاریخ دستگیری:۱۱اردیبهشت۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
علی مهدی‌زاده (علی مهدی‌زاده ولوجردی)
تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۴ تهران
شغل: کارمند بانک مرکزی
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر
نام پدر : حسین
تاریخ دستگیری: فروردین ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : راه کارگر
تاریخ اعدام : ۷ آبان ۱۳۶۲
زندان اوین
فرهاد مهدیون تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
نادر مهربان تاریخ و محل تولد:۲اسفند ۱۳۳۱ رشت
شغل:کارمند رادیو و تلویزیون ایران
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری :۱۹اردیبهشت۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده ایران
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
هاشم مهدی مهرعلیان تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب کار ایران
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
کیوان مهشید تاریخ و محل تولد:
شغل: مهندس
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: اردیبهشت۶۲
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
اسماعیل موسایی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : تابستان ۶۰
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
منصور موسوی تاریخ و محل تولد:۱ دی ۱۳۳۷ الیگودرز
شغل: کارگر فلزکار
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر
نام پدر : مصطفی
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: رزمندگان
تاریخ اعدام : ۷ شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
محمد مهدی مومنی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
فرج الله میزانی (جوانشیر)
تاریخ و محل تولد:۱۳۰۵ تبریز
شغل: مهندس
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری:۷ اردیبهشت ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده ایران
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
رحیم میلانی تاریخ و محل تولد:؟
شغل: مهندس شیمی دانشگاه شزیف
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : ٦ مهرماه ١٣٦٠
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : راه کارگر
تاریخ اعدام : ۷ آبان ۱۳۶۰
زندان اوین
ضیاالدین نادری تاریخ و محل تولد: اسفند ۱۳۳۳ قائم شهر/ پل سفید
شغل: مهندس مکانیک
وضعیت خانوادگی:متاهل
نام پدر: نورالله
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : راه کارگر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
داوود ناصری تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: کومله
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
نفیسه ناصری تاریخ و محل تولد:۱۳۳۳ کرمانشاه
شغل: دانشجو
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : ۸ شهریور ۱۳۶۳
زندان اوین
خاوران ستون ۱۲ ردیف ۹۱
منصور نجاتی تاریخ و محل تولد:۱۲ فروردین۱۳۳۳ شاهین دژ
شغل: حسلبدار
وضعیت خانوادگی:متاهل و یک فرزند
نام پدر : علی
تاریخ دستگیری : ۱۶ آبان ۱۳۶۴
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : راه کارگر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان؟
ابراهیم نجاران تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۶ طالقان
شغل: دانشجوی دانشسرای عالی / کارگر
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۴
محل دستگیری : شمال
وابستگی سازمانی : راه کارگر
تاریخ اعدام : ۵ شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
محل دفن: گورستان خاوران
و یا حصار کرج گورستان امامزاده محمد
علی نعیمی تاریخ و محل تولد:
شغل: همافر
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
لطیفه نعیمی تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۷ شیراز
شغل: دانشجو/ پرستار
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۲۶ فروردین ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام : ۹ مهر ۱۳۶۲
زندان اوین
مجید نگهداری تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : تیر ماه ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۳۱ تیر ماه ۱۳۶۰
زندان اوین
حمید نوایی لواسانی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
جهانگیر نوری تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
هوشنگ ناظمی (امیر نیک آئین)
تاریخ و محل تولد: ۵ مهر۱۳۱۰ تهران
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : حبیب الله
تاریخ دستگیری :؟
محل دستگیری :؟
وابستگی سازمانی: حزب توده ایران
تاریخ اعدام : ۲۹ تیر(یا شهریور) ۱۳۶۷
زندان اوین
حیدر نیکو تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۶
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : بهمن ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده
تاریخ اعدام : فروردین ۱۳۶۸
زندان گوهردشت
رحیم هاتفی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: کومله
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
عباس هاشمی نژاد تاریخ و محل تولد:
شغل:افسر نیروی دریائی
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
وحید همت بلند تاریخ و محل تولد: ۱۳۴۰تهران
شغل: دیپلم
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : یعقوب
تاریخ دستگیری : ۲ تیر ماه ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت- جناح چپ
تاریخ اعدام : ۲۲ تیرماه ۱۳۶۰
زندان اوین
فیروز همجوار تاریخ و محل تولد:۱۳۲۴ ماکو
شغل: کارمند شرکت نفت
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی :حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
خلیل هوشیاری تاریخ و محل تولد: لنگرود
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۵۸
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
احمد والی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
توفیق وثوقی تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۶تهران
شغل:
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
اسماعیل وطن خواه تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۲ تهران
شغل: دانشجوی علوم دانشگاه ملی
وضعیت خانوادگی: متاهل یک فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۷ اردیبهشت۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده ایران
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
مجید ولی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
لطف الله یاوری (محسن)
تاریخ و محل تولد:؟
شغل: ؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : ؟
محل دستگیری : ؟
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۳۱ تیر ماه ۱۳۶۰
زندان اوین
باقر یزدانی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۵ شهریور ۱۳۶۰
زندان اوین
فریده یوسفی تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۵ آبادان
شغل:خانه دار
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند دختر(همسر علی عجم)
نام پدر : غریب
تاریخ دستگیری : شهریور ۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: رزمندگان
تاریخ اعدام : ۶ اردیبهشت ۱۳۶۲
زندان اوین
حجت (کیومرث) الیان تاریخ و محل تولد:۱.۱.۱۳۳۴ چالوس
شغل: کارشناس ادبیات فرانسه
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر: روح الله
تاریخ دستگیری : خرداد ۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب کار ایران
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
یوسف آبخون تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۷ آمل
شغل:؟
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : مهر ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
انوشیروان ابراهیمی تاریخ و محل تولد: ۱۳۰۵
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری :؟
محل دستگیری : ؟
وابستگی سازمانی: حزب توده ایران
تاریخ اعدام : خرداد ۱۳۶۷
زندان اوین
خلیل ابرقویی تاریخ و محل تولد:۱۳۳۷مرودشت
شغل: افسر
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۳ اردیبهشت۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
اکبر آقباشلو تاریخ و محل تولد: ۳ اردیبهشت ۱۳۳۴ تبریز
شغل:؟
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری : ۸ تیرماه ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: گروه ستاره سرخ
تاریخ اعدام: ۸ شهریور۱۳۶۰
زندان اوین
عادل روز دار تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۵
شغل: دندان پزشگ
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر :
تاریخ دستگیری : تیر ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده ایران
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
گوهردشت
عباس کاتوزیان تاریخ و محل تولد:
شغل: تکنسین ساختمان
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۳۵۹
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: چریکهای فدائی خلق
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۰
زندان اوین
محمد رضا گلپایگانی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو دختر
نام پدر :
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان اوین
جلیل جباری تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:متاهل دو فرزند
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵
محل دستگیری :؟
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان ؟
علی اصغر آراسته تاریخ و محل تولد:۱۳۳۲قصرشیرین
شغل: معلم/ کارگر
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۵
محل دستگیری : کرمانشاه
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
حشمت الله(امیر) آرین تاریخ و محل تولد:۱۳۳۶
شغل:دانشجوی دانشگاه بهشتی(ملی)
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری:۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اقلیت)
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
اسد الله ابراهیمی تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری:؟
محل دستگیری : ؟
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اکثریت)
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان؟
همت ابراهیمی تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری:؟
محل دستگیری :؟
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان؟
حمزه الماسی تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری:؟
محل دستگیری : ؟
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان؟
پرویز الهی تاریخ و محل تولد: ۱۶ اسفند ۱۳۳۱- تهران
شغل: لیسانس اقتصاد
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : عباس
نام مادر: آذرمیدخت
تاریخ دستگیری: ۳ مهرماه ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
احمد انصاری تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری:؟
محل دستگیری : ؟
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان؟
جمیل آرام تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
بهمن باقرزاده تاریخ و محل تولد: ۱۳۴۱کرج
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری:۱۳۶۵
محل دستگیری : زورآباد کرج
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان؟
اکبر بهزادپور تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری:؟
محل دستگیری : ؟
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان؟
علی نقی پوراحمدی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
نادر حبیبی (نادر حبیبی فولادکوهی)
تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵
محل دستگیری : ؟
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق ( اکثریت)
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
رندان ؟
کمال‌الدین پاک‌دل تاریخ و محل تولد: بندر کیانشهر
شغل: ؟
وضعیت خانوادگی: متال و سه دختر
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری: مرداد ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اکثریت)
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان اوین
اسدالله پژمان تاریخ و محل تولد: ۱۳۴۱
شغل:
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : نورمحمد
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
منصور یاقوتی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
حسن حسینی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
نعمت حبیبی تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری :؟
محل دستگیری :؟
وابستگی سازمانی : سازمان رزمندگان
تاریخ اعدام : ؟
زندان ؟
محمد قلی خاشع تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
تقی خان تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی: متاهل و سه دختر
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان اوین
حسین خان باباپور تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
منصور داوران تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
حمید خواجه گیری تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۵
محل دستگیری : ؟
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان
حسن خوانساری تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
علی دانش پور تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
حسن دشت آرا تاریخ و محل تولد: ۱۴ مهر ۱۳۳۳- تهران
شغل: مهندس معدن دانشگاه فنی تهران
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو پسر
نام پدر : عبدالله
تاریخ دستگیری: ۸ شهریور ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام: تابستان ۱۳۶۷
زندان اوین
فتح الله گلابلو تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری :؟
محل دستگیری :؟
وابستگی سازمانی : سازمان رزمندگان
تاریخ اعدام :؟
زندان؟
فتح الله دیانت تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
حسن دیانک شوری (محمد حسن دیانک شوری)
تاریخ و محل تولد: لنگرود
شغل:؟
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری: اواخر خرداد ١٣٦٥
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام: تابستان ۱۳۶۷
زندان اوین
سیامک راستاک تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
احمد رضائی‌یگانه‌ (احمد رضائی‌یگانه‌دوست)
تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:متاهل
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۵
محل دستگیری :؟
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان؟
محمد روشنائی تاریخ و محل تولد:
شغل: کارگر پالایشگاه نفت تهران
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
محمود زندی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
مهرداد(حسن) رحیمیان تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
سیامک شکوهی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
یدالله صادقی تاریخ و محل تولد:
شغل:؟
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۵
محل دستگیری : ؟
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان
اکبر صادقی بناب تاریخ و محل تولد: تبریز
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان-تهران
نادر صلواتی تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۵
محل دستگیری : ؟
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
علی اصغر ضیغمی تاریخ و محل تولد:۱۳۳۱ تهران
شغل: کارشناس طراحی ماشین آلات صنعتی
وضعیت خانوادگی: متاهل و سه فرزند
نام پدر: علی اکبر
تاریخ دستگیری: نوروز۱۳۶۶
محل دستگیری: مهاباد
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان اوین
کاوه صفا تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
بیژن صفدریان تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
بهرام طاهری پور تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
سعید طباطبائی تاریخ و محل تولد:۱۳۳۲اصفهان
شغل: مهنس برق دانشگاه اصفهان
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر
نام پدر : محمد
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۵
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت
بهزاد عبدالهی تاریخ و محل تولد: کرندغرب
شغل: کارگر
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر
نام پدر :
تاریخ دستگیری: شهریور۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
منصور عسگری تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
مهدی عماری تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۵
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
محسن غیاثوند تاریخ و محل تولد: ملایر
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۵
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان اوین
جهانگیر فتحی تاریخ و محل تولد:۱۳۲۱ مغان
شغل: وکیل دادگستری
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان
حسن قاسمی پور تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
عباس قاسمی مولائی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
بابک غدیری تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری :؟
محل دستگیری :؟
وابستگی سازمانی : سازمان رزمندگان
تاریخ اعدام : ؟
زندان ؟
حسین‌علی خانی پور (رضاحسین‌علی‌خانی پور)
تاریخ و محل تولد:
شغل: کارگر چاپخانه نشر پگاه
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری: تیر ماه ١٣٦٠
محل دستگیری:
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ٣١ تیر ماه ١٣٦٠
زندان اوین
سعید کاظمی تاریخ و محل تولد: ۱۳ فروردین ۱۳۳۸ تهران
شغل: دانشجوی مهندسی متالورژی علم و صنعت
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر
نام پدر : اسماعیل
تاریخ دستگیری: تابستان ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان اوین
کوروش کیالاشکی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
حسن گودرزی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
خلیل لطف زاده تاریخ و محل تولد:؟ کردستان
شغل:؟
وضعیت خانوادگی: ؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۱
محل دستگیری : ؟
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
سعید متین تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی: متاهل یک فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
بهمن یزدانی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
کیانوش مجیدی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
رضا محمدی کمیجانی (علی رضا محمدی کمیجانی)
تاریخ و محل تولد: اراک
شغل:؟
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری: مرداد ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان اوین
محمد مرتضوی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
بندعلی مرادپور (بندعلی مرادپور دوشانلو)
تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری:؟
محل دستگیری : ؟
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان؟
حسن مسینی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
اصغر مصفا تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
اکبر میرزائی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
اصغر مینا تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
عباس منشی‌رودسری (عباسعلی منشی رودسری)
تاریخ و محل تولد:۱۳۳۸رودسر
شغل: دانشجوی دانشگاه پزشگی
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دخترو یک پسر
نام پدر: فرج الله
تاریخ دستگیری: ۹مرداد۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان ؟
کریم نادری تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
جواد نظم آبادی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
حسن نوربخش تاریخ و محل تولد:۱۳۳۶
شغل: دانشجو رشته کامپیوتر
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری: شهریور۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان اوین
بهرام نیک آفرین تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
کاظم همدانیان تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
محمد تقی همجوار تاریخ و محل تولد:
شغل: کارگر نفت تهران
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۳
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
داریوش یوسفی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
بهروز یوسف پور (بهروز یوسف پورلزرجانی)
تاریخ و محل تولد:۱۳۳۲ کلارچای
شغل: معلم اخراجی
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری: مرداد ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان؟
غلام رضا یگانه (غلام رضا (حسام) یگانه)
تاریخ و محل تولد:۵ تیرماه ۱۳۲۶ خرم آباد
شغل: مهندس راه و ساختمان در وزارت راه 
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر
نام پدر : امان الله
تاریخ دستگیری: ۵ آبان ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان اوین
محمد علی نورانی (محمد علی نورانی مکرم‌دوست)
تاریخ و محل تولد:۳۰ اردیبهشت ۱۳۳۴ رشت
شغل:؟
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری :؟
محل دستگیری :؟
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ؟
زندان؟
سیامک ملکی تاریخ و محل تولد: تهران
شغل: دانشجوی اخراجی
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: آبان۱۳۶۴
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان
مجید صادقی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۵
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان اوین
علی اصغر زیرمی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل و سه فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان اوین
زهرا رمضانی تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری :؟
محل دستگیری :؟
وابستگی سازمانی : مجاهدین خلق
دردرگیری مسلحانه کشته شد.
هوشنگ اژدری مقدم تاریخ و محل تولد:
شغل: مهندس عمران
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام: ٧ مهر ١٣٦٠
زندان تهران
بهروز اکرمی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان تهران
شهرام اکرمی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
قدرت‌الله شاهین‌سخن تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۷
شغل:؟
وضعیت خانوادگی: ؟
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری: ۲۱ تیر ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اقلیت)
تاریخ اعدام: ۵ مرداد ۱۳۶۰
زندان اوین
مهرداد پناهی (مهرداد پناهی شبستری)
تاریخ و محل تولد:دی ماه 1334
شغل: دانشجو
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر: حسن
تاریخ دستگیری:دی ماه ۱۳۶2
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : به احتمال قوی۷شهریور ۱۳۶۷
به احتمال قوی زندان اوین
احتمالا در گورهای جمعی خاوران
علی حسین زاده تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
پرویز حسینی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
عبدالله حسینی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
پرویز خسروی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
علی رضا دولتی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
رجب پور تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
پرویز رستم علیپور تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
هوشی روحانی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
صولت ریاحی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
عباس سلطان‌زاده (عباس سلطان‌زاده اهری)
تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری: ؟
محل دستگیری: ؟
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان؟
مصطفی شادمانی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
هاشم عادل شهری (هاشم عادل شهری سری)
تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری: ؟
محل دستگیری: ؟
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان؟
علی آقا علیان تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
جعفر کاظمی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
حمدالله لرکی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
کیومرث احمدی (کیومرث احمدی منصوری
تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری: ؟
محل دستگیری: ؟
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان؟
جوکار (جنسیت زن) تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری :؟
محل دستگیری :؟
وابستگی سازمانی :مجاهدین خلق
در درگیری مسلحانه کشته شد.
علی رضا کیایی تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۴ تهران
شغل: مهندس پتروشیمی
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر: هدایت الله
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۴
محل دستگیری: زاهدان
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
محمد صبوری گرگری تاریخ و محل تولد: یکم شهریور۱۳۳۸، تهران
شغل:
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : ابوالقاسم
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: وحدت انقلابی (و مرکزیت رزم انقلابی)
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
فرهاد مهری پاشاکی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی:حزب کار ایران
تاریخ اعدام : مرداد ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
فرشید راجی تاریخ و محل تولد:۱۳۴۱ الیگودرز
شغل: دیپلمه بیکار
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : علی
تاریخ دستگیری : اول مهرماه ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی:چریکهای فدائی خلق
تاریخ اعدام : ۱۷مهرماه ۱۳۶۰
زندان اوین
رافیک نوشادیان کزازی تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۶ تهران
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر: موسس
تاریخ دستگیری : ۲۳ مهر ۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام : ۸ آذر ۱۳۶۰
زندان اوین
عباس تنکابنی (عباس تنکابنی قزوینی تبار)
تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۳ قزوین
شغل: دانشجوی حقوق دانشگاه ملی
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : ۲۳ مهر ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام : ؟
زندان اوین
رحمان هاتفی رحمان هاتفی(حیدر مهرگان)
تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۰روستای از توابع داراب
شغل: روزنامه نگار
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری : ۷ اردیبهشت ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : حزب توده ایران
تاریخ اعدام: ۱۹ تیر ۱۳۶۲ زیر شکنجه
زندان اوین
عبدالله صداقتی تقوی تاریخ و محل تولد: آذربایجان
شغل: دانشجو پلی تکنیک
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری: تیر ماه ۱۳۶۰
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام: پائیز ۱۳۶۰
زندان اوین
حمید تاج‌دینی تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۶
شغل: دانشجو رشته کشاورزی دانشگاه ارومیه
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند
نام پدر : محمد علی
تاریخ دستگیری: تابستان ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام:شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
بیژن بازرگان تاریخ و محل تولد: ۱۹ مرداد۱۳۳۸ قوچان
شغل: دانشجو ی پیراپزشکی
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : غضنفر
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: اتحادیه کمونیستها
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
امیر حسین مجیدی تاریخ و محل تولد: ۳خرداد۱۳۴۳ سنندج
شغل:
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : شجاع الدین
تاریخ دستگیری: مهر ماه ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
قاسم گلشن تاریخ و محل تولد: ۲۸ دی ماه ۱۳۳۴- تهران
شغل: دانشجوی رشته کامپیوتر موسسه آمار و انفورماتیک تهران
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : حسن
تاریخ دستگیری: ۲۴ دی ماه ۱۳۵۹
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: اول تیرماه ۱۳۶۰
زندان اوین
مسعود ابوسعیدی تاریخ و محل تولد: ۷ فروردین ۱۳۳۶ سمنان
شغل: ؟
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : غلام رضا
تاریخ دستگیری: ۷مرداد ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۱۳ مرداد۱۳۶۰
زندان اوین
علی خصوصی تاریخ و محل تولد: ؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی: ؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری: ؟
محل دستگیری : کاشان
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اقلیت)
تاریخ اعدام: ۱۴ تیر ماه ۱۳۶۰
زندان اوین
عزیز صفری تاریخ و محل تولد: کاشان
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: اواخر خرداد ۶۰
محل دستگیری : کاشان
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۱۴ تیر ماه ۱۳۶۰
زندان اوین
بهنام رضائی جهرمی تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۲ آبادان
شغل: معلم
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر
نام پدر : حبیب
تاریخ دستگیری: ۲۲ آبان ۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: کوموله
تاریخ اعدام : ۱۱ مرداد ۱۳۶۲
زندان اوین
بیژن هدایی تاریخ و محل تولد: ۸ مهر ۱۳۳۵ آبادان
شغل: دانشجو برق دانشکده فنی تهران
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر: حسن
تاریخ دستگیری : اوائل پائیز ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی : پیکار
تاریخ اعدام : ۸ آذر ۱۳۶۰
زندان اوین
مجتبی احمد زاده مجتبی احمد زاده هروی
تاریخ و محل تولد: تاریخ و محل تولد: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۵ مشهد
شغل:دانشجوی الکترونیک دانشگاه شریف تهران
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : طاهر
تاریخ دستگیری: ۱۰- ۱۵ شهریور ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: رزمندگان/ اتحاد مبارزان کمونیست
تاریخ اعدام: ۸ آبان۱۳۶۰
زندان اوین
ژیلا فتحی تاریخ و محل تولد: اول شهریور ١٣٤١ کوچ اصفهان گیلان
شغل: دانش آموز
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : باقر
تاریخ دستگیری: اوائل تابستان ۱۳۶۰
محل دستگیری :تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ٣٠ دی ماه ۱۳۶۰
زندان اوین
بهروز جهاندار بهروز جهاندار ملک آبادی
تاریخ و محل تولد: اصفهان ۳۰ ساله
شغل: دانشجو اقتصاد دانشگاه تهران
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند
نام پدر: ؟
تاریخ دستگیری: ۸دی ماه ۱۳۶۰
محل دستگیری :تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۲۸ بهمن۱۳۶۰(زیر شکنجه)
زندان اوین
کامیار ضیاءپور تاریخ و محل تولد:۷ مهر۱۳۳۷ تهران
شغل: دانشجو برق دانشگاه پلی تکنیک
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : هادی
تاریخ دستگیری: خرداد ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق (اقلیت)
تاریخ اعدام: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۱
زندان اوین
خاوران ستون ۷یا۸ ردیف ۱۸
غلام حسن سلیم تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر : عباس
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری:
وابستگی سازمانی:
تاریخ اعدام:
زندان اوین
مجید کیانی تاریخ و محل تولد: ۲۰آبان (۱۳۲۶)۱۳۳۶
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری:
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۸ شهریور۱۳۶۰
زندان اوین
عبدالحمید فیاض عبدالحمید فیاض دولتشاهی
تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۳ کرمانشاه
شغل: لیسانس اقتصاد
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : علی
تاریخ دستگیری:۲۲ تیرماه ۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۲۴ مرداد ۱۳۶۰
زندان اوین
طاووس اردبیلی طاووس سماک اردبیلی
تاریخ و محل تولد:
شغل: دانشجو
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر:؟
تاریخ دستگیری :؟
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان مجاهدین خلق
تاریخ اعدام : ۱ مرداد ۱۳۶۱ 
زندان؟
منصور جابری تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۶
شغل: مهندس
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری:
وابستگی سازمانی:
تاریخ اعدام: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۱
زندان اوین
مسعود ایازی تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۷
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری:
وابستگی سازمانی:
تاریخ اعدام: ۱۳۶۰
زندان اوین
بهمن گازرانی تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۵
شغل:
وضعیت خانوادگی:متاهل و یک دختر
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۱ مرداد ۱۳۶۰
زندان اوین
مسعود انصاری تاریخ و محل تولد: اسفند ۱۳۳۶ خرم آباد
شغل: دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک تهران
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند
نام پدر : علی
تاریخ دستگیری : ۲۸مهر ماه ۱۳۶۳
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (بیانیه ۱۶ آذر)
تاریخ اعدام : ۱۳اردیبهشت ۱۳۶۶
زندان اوین
میر شمس ابراهیمی میرشمس ابراهیمی‌نرگسی
تاریخ و محل تولد: ۲۹بهمن ۱۳۳۵صومعه سرا/نرگستان
شغل: کارگر شرکت گروه بهمن
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر: سید حبیب
تاریخ دستگیری: مهرماه ۱۳۶۱
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷
زندان گوهردشت/ اوین
طاهره آقا خانی مقدم تاریخ و محل تولد: ۲۱ ساله
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۳۵۹
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان نبرد
تاریخ اعدام: ۳۱ خرداد ۱۳۶۰
زندان اوین
علی عالم زاده علی عالم زاده حرجندی
تاریخ و محل تولد: ؟
شغل: ؟
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری: ۱۳۵۹
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان نبرد
تاریخ اعدام: ۳۱ خرداد ۱۳۶۰
زندان اوین
حسین حاج محسن تاریخ و محل تولد: ۲۹ ساله
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۱
محل دستگیری:
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام: ٥ شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهر دشت
حمید قباخلو تاریخ و محل تولد: ۱۳۴۵
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۷ شهریور ۱۳۶۵
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: چریکهای فدائی خلق
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان
میر وهاب افخمی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری:
وابستگی سازمانی: حزب توده ایران/فرقه دمکرات آذربایجان
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
حمید پورعباسیان تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۶ آبادان
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: تیر ماه ١٣٦٠
محل دستگیری:
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ٣١ تیر ماه ١٣٦٠
زندان اوین
علی اکبر یاوری تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: تیر ماه ١٣٦٠
محل دستگیری:
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ٣١ تیر ماه ١٣٦٠
زندان اوین
لطف الله طاهری لطف الله (محسن) طاهری
تاریخ و محل تولد: ؟
شغل: ؟
وضعیت خانوادگی: ؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری: تیر ماه ١٣٦٠
محل دستگیری:؟
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ٣١ تیر ماه ١٣٦٠
زندان اوین
محمد جواد انصاری تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: راه کارگر
تاریخ اعدام: ٢٢ آبان ١٣٦٢
زندان اوین
جعفر بیات تاریخ و محل تولد: تهران
شغل: دانش‌آموز
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری:۱۳۵۹
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: اتحادیه کمونیستهای ایران
تاریخ اعدام: ۹ شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
ولی الله رودگریان تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری :
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ١٢ اردیبهشت ١٣٦٢
زندان اوین
مسعود چمن پیرا تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۷ میانه- آذربایجان شرقی
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: تیر ماه ١٣٦٠
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ٣١ تیر ماه ١٣٦٠
زندان اوین
محمود زکی پور تاریخ و محل تولد: ١٣٢٥ آبادان
شغل: ؟
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند
نام پدر : محمد مهدی
تاریخ دستگیری: ١٣٦٢
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام: ٢٣ شهریور ماه ١٣٦٦
زندان اوین
لادن عادلی تاریخ و محل تولد:٢٧ آذر ١٣٣٧
شغل: روزنامه‌نگار
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر: محمد‌علی
تاریخ دستگیری: اسفند ١٣۶٢
محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: چریکهای فدائی خلق ایران
تاریخ اعدام: ٢٣ مرداد ١٣۶٣
زندان اوین
مرتضی لقائی تاریخ و محل تولد:
شغل: دانشجوی دانشکده کشاورزی رشت
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری : شهریور ماه ١٣٦١
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام: مرداد/شهریور ١٣٦٢
زندان اوین
مرتضی روحانی تاریخ و محل تولد:
شغل: پزشگ
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست
تاریخ اعدام:2 مرداد ماه ١٣٦٢
زندان اوین
محسن دلیجانی تاریخ و محل تولد: ١٤خرداد ١٣٣٧
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند
نام پدر : علی محمد
تاریخ دستگیری: اردیبهشت ماه ١٣٦٢
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: حزب توده
تاریخ اعدام: شهریور ١٣٦٧
زندان اوین
ناصر خورشیدی تاریخ و محل تولد: ١٣٤٠
شغل: سرباز
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر: ابوالقاسم
تاریخ دستگیری: ١٤ شهریور ١٣٦١
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اقلیت
تاریخ اعدام: ١٩ اردیبهشت ١٣٦٢
زندان : اوین
وحید خسروی تاریخ و محل تولد: ؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری: ؟
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: پیکار
تاریخ اعدام: ٢١ تیرماه ١٣٦٢
زندان اوین
عبدالحمید انتظاری تاریخ و محل تولد: ١٣٣٦ محمودآباد- مازنداران
شغل: دانشجوی
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : خانلر
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: پیکار
تاریخ اعدام: ٢٨ آذر ١٣٦٠
زندان : اوین
محمد رضا واحدی تاریخ و محل تولد: محمود آباد (مازنداران)
شغل: معلم
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: پیکار
تاریخ اعدام: ١٣٦٠
زندان اوین
قنبر اسدی تاریخ و محل تولد: آمل
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی:
تاریخ اعدام:١٣٦٠
زندان اوین
داریوش فاضلی تاریخ و محل تولد: دی ماه ١٣٤٠ محمود آباد (مازنداران)
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۱

محل دستگیری: اصفهان
وابستگی سازمانی: سازمان طوفان
تاریخ اعدام: مهرماه ۱۳۶۲
زندان اوین
(برادر قدرت فاضلی)
وازگن منصوریان تاریخ و محل تولد: ١٣٣٥ مسجد سلیمان
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل، یک پسر
نام پدر : کاربید
تاریخ دستگیری: آذر ١٣٦١
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ٢ مردادماه ١٣٦٢
زندان: اوین
جعفر علی‌زاده رفیع محمد جعفر علی‌زاده رفیع
تاریخ و محل تولد: ١٣٢٨ تبریز
شغل: کارمند
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری: ؟
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ٦ شهریور ١٣٦٧
زندان اوین
سیامک الماسی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری:
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: شهریور ١٣٦٧
زندان : گوهر دشت
محمد رضا امامی تاریخ و محل تولد:
شغل: کارگر
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری:
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: شهریور ١٣٦٧
زندان
بهرام حدادیان تاریخ و محل تولد: ١٣٣٩
شغل: دیپلم
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری:
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: شهریور ١٣٦٧
زندان
مسعود جیگاره‌ای تاریخ و محل تولد: ١٤ تیرماه ١٣٣٤ تهران
شغل: معلم
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : محمود
تاریخ دستگیری: ٢٢ بهمن ١٣٦٠
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: اسفند ١٣٦١
زندان اوین
منیژه هدایی تاریخ و محل تولد: ١٣٣٥ آبادان
شغل: دانشجوی پزشکی
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : حسن
تاریخ دستگیری: ٢٢ بهمن ١٣٦٠
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: آذر ماه ١٣٦١
زندان اوین
پرویز ملکی تاریخ و محل تولد: ١٣٢٠ تهران
شغل: مهندس
وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند
نام پدر : اسدالله
تاریخ دستگیری: ١٣٦٣
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اقلیت)
تاریخ اعدام: شهریور ١٣٦٧
زندان
حسن عجم تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۲ آبادان
شغل: دانشجوی دانشگاه علم و صنعت
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : عباس
تاریخ دستگیری: اواخر شهریور ماه ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست
تاریخ اعدام: ۱۲ دی ماه ۱۳۶۰
زندان اوین
علی عجم تاریخ و محل تولد: آبادان
شغل: کارمند شرکت نفت
وضعیت خانوادگی: متاهل یک فرزند دختر
نام پدر : عباس
تاریخ دستگیری: اوایل مهر ۱۳۶۱
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: رزمندگان
تاریخ اعدام: اول اردیبشت ۱۳۶۲
زندان اوین
حسن احمدی تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۳ محلات
شغل: مهندس مکانیک دانشگاه تهران
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند دختر
نام پدر :
تاریخ دستگیری: تیر ماه ۱۳۶۰
محل دستگیری:
وابستگی سازمانی: سازمان رزمندگان
تاریخ اعدام: ۸ آذر ۱۳۶۰
زندان اوین
علی رضا ظریفی علی‌رضا ظریفی‌بامیان‌چوبداری
تاریخ و محل تولد:؟
شغل: ؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : حسین
تاریخ دستگیری:(پائیز) سال ١٣٦٠
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام: اسفند ١٣٦٠
زندان اوین
اکبر صمیمی تاریخ و محل تولد: ١٣٣٤ شوشتر
شغل: آموزگار مدرسه راهنمائی
وضعیت خانوادگی
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری: اوایل تابستان سال ١٣٦١
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام: اوایل مرداد ١٣٦٢
زندان اوین
روبرت پاپازیان تاریخ و محل تولد: اول بهمن ماه ١٣٣٢ تهران
شغل: لیسانس روابط بین المللی از پاریس
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ١٦ بهمن ماه ١٣٦٠
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ٢٨ تیر ماه ١٣٦١
زندان اوین
محمد محمدی تاریخ و محل تولد: روستای خواجه ده از توابع میانه
شغل: دانشجوی دانشگاه صنعتی
وضعیت خانوادگی:
نام پدر : سلیمان
تاریخ دستگیری: تابستان ١٣٦٠
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: آرمان خلق
تاریخ اعدام: مرگ زیر شکنجه ١٤ آذر ١٣٦٠
زندان اوین
فرامرز طلوعی فرامرز طلوعی سمنانی
تاریخ و محل تولد: ۳۸ ساله
شغل:مهندس برق از دانشگاه برکلی
وضعیت خانوادگی:متاهل و دو فزند
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری : تیرماه ۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : اتحادیه کمونیسهای ایران
تاریخ اعدام : ۵ بهمن ۱۳۶۱
زندان اوین
سیامک مختاری تاریخ و محل تولد: ١٣٣٥ تهران
شغل: کارگر فنی راه آهن کرج و...
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند
نام پدر: اکبر
تاریخ دستگیری: ۱۵ مرداد ماه ١٣٦٢
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان راه کارگر
تاریخ اعدام: زیر شکنجه ٢۰ مرداد ماه ١٣٦٢
زندان اوین
علیرضا سعادت نیاکی تاریخ و محل تولد:؟
شغل: پزشگ
وضعیت خانوادگی: مجرد
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۰
محل دستگیری : امل
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۲۵ شهریور ۱۳۶۰
زندان اوین
چنگیز عرشی چنگیز عرشی
تاریخ و محل تولد:
شغل: دانشجوی دانشکده معدن دانشگاه ملی(بهشتی) تهران
وضعیت خانوادگی:
نام پدر : محرم
تاریخ دستگیری: ٢٠ تیر ١٣٦٠
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ١٢ مرداد ماه١٣٦٠
زندان اوین
احمد حسینی آرانی سیداحمد حسینی‌آرانی
تاریخ و محل تولد:؟
شغل: دانشجوی
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر:؟
تاریخ دستگیری: آذر ١٣٦۱
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست
تاریخ اعدام: ۱۱ مرداد ۱۳۶۲
زندان؟ 
عطا ناظم رضوی تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴ کاشان
شغل: ؟
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری: تابستان ١٣٦٠
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۱۵ تیر ۱۳۶۰
زندان اوین
یونس نوروزی ایران زاد تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری:؟
محل دستگیری:؟
وابستگی سازمانی: عضو محفل روحانی بهائی
تاریخ اعدام: ۱۰ آبان ۱۳۶۳
زندان ؟
احمد بشیری تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: تیرماه ۱۳۶۲
محل دستگیری: کرج
وابستگی سازمانی: عضو محفل روحانی بهائی
تاریخ اعدام: ۱۰ آبان ۱۳۶۳
زندان 
طاهر قنبری تاریخ و محل تولد:۱۳۳۷ روستای دهشال از توابع لاهیجان
شغل: آموزگار
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : صفر
تاریخ دستگیری : تابستان ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان راه کارگر
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان
کاظم محمدی گیلانی تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر: محمد(فرزند آیت الله)
تاریخ دستگیری: ۱۰مرداد ۱۳۶۱
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان مجاهدین خلق
تاریخ اعدام: مرداد ۱۳۶۱ در درگیری مسلحانه کشته شد.
نصرت الله بیرم وند تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: مرداد ماه ۱۳۶۰
محل دستگیری :
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۲۱ مرداد ماه ۱۳۶۰
زندان 
زهره (میر)شکاری تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۵ رشت
شغل: دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
وضعیت خانوادگی:
نام پدر : 
تاریخ دستگیری: ١٣٦٠
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: اوایل سال ۱۳۶۲
زندان اوین
فریبا الهی پناه تاریخ و محل تولد: ۱۳۴۰ تهران
شغل: دانشجوی رشته ریاضی دانشگاه تربیت معلم
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری: آبان ماه ١٣٦٠
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۱۶ آذر ۱۳۶۰
زندان اوین
منصوردلال‌زاده جهانگیری منصور(مهدی) دلال زاده جهانگیری
تاریخ و محل تولد:۱۳۳۷ تهران
شغل: دانشجوی رشته فیزیک دانشگاه صنعتی شریف تهران
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری: سال ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست
تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷
زندان اوین
محمد رضا غبرائی تاریخ و محل تولد: ۱۱ آذر ۱۳۲۶ لاهیجان
شغل: لیسانس فیزیک
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :محمد حسن
تاریخ دستگیری: ۱۵ اسفند ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اکثریت)
تاریخ اعدام: ۲۷ شهریور۱۳۶۴
زندان: اوین 
غلام رضا آجرپی تاریخ و محل تولد: ۲۵ تیرماه ۱۳۳۷ بروجرد
شغل: تکنسین برق
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری: اوایل مهر ۱۳۶۲
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۲۵ تیرماه ۱۳۶۴
زندان اوین
ناصر الماسیان تاریخ و محل تولد:۹خرداد ۱۳۲۵
شغل:حسابرس خبره
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر
نام پدر: مهدی
تاریخ دستگیری: ۹ آبان۱۳۶۴
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اقلیت)
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
کیومرث منصوری تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴ گیلانغرب
شغل: کارگر
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : حیدر
تاریخ دستگیری: خرداد ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق -اقلیت
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
حسن امیری تاریخ و محل تولد۱۳۳۵ کرمانشاه
شغل: آزاد
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر
نام پدر: علی
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۲
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: اتحادیه کمونیستهای ایران(سربداران)
تاریخ اعدام: ۱۱ اردیبهشت شهریور ۱۳۶۴
زندان اوین
اصغر امیری تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۹ کرمانشاه
شغل: معلم
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر: علی
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۲
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: اتحادیه کمونیستهای ایران(سربداران)
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۳
زندان اوین
سوسن امیری تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۷کرمانشاه
شغل: کارمند
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر
نام پدر: علی
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۲
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: اتحادیه کمونیستهای ایران(سربداران)
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۳
زندان اوین
حمید رضا نصیری مقدم تاریخ و محل تولد: خرم آباد
شغل: دانشچودانشسرای مقدماتی
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :میرزا
تاریخ دستگیری: ٢٣ آبان ۱۳۶۰
محل دستگیری: گرزکل لرستان
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اقلیت)

تاریخ اعدام: تابستان ۶۷
زندان : اوین
بهروز فتحی تاریخ و محل تولد: ۲۲ بهمن ۱۳۳۲
شغل: مهندس مکانیک
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :کرم‌علی
تاریخ دستگیری: ۱۹ شهریور ۱۳۶۲
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: اتحادیه کمونیستهای ایران(سربداران)
تاریخ اعدام: زیر شکنجه به قتل رسید ۱۳۶۲
زندان اوین 
حسین راحمی‌پور تاریخ و محل تولد: ؟
شغل: دندان پزشگ
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند(نا پدید)
نام پدر : قاسم
تاریخ دستگیری: ۲۵ تیر ۱۳۶۲
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان راه کارگر
تاریخ اعدام: یکم شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین 
مجید تنکابنی تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری :؟
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام :سال ۱۳۶۰
زندان اوین
حمید رضا خوشنام تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۹ تهران
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر : رضا
تاریخ دستگیری: ۲۰ تیرماه ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۱۲ مهرماه ۱۳۶۰
زندان 
روح الله تیموری تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴ میاندوآب
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۷ شهریور ۱۳۶۰

زندان 
فرخ افشاری نسب تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۸ میان‌کوه
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:۲۰ تیرماه ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۲۴ مرداد ۱۳۶۰
زندان 
مجید رضا خوشنام تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۸ تهران
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر : رضا
تاریخ دستگیری:۲۰ تیر یا مرداد ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۷ شهریور ۱۳۶۰
زندان
فرمند صمدی تاریخ و محل تولد:

شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:۲۰ تیرماه یا مرداد ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام:
زندان
حجت الله ملک تاریخ و محل تولد:؟


شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری: ۲۰ تیر یا مرداد ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام:
زندان
علی اکبر خان احمدی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۲۰ تیر یا مرداد۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام:
زندان
رضا حسین علی‌خانی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۲۰ تیر یا مرداد ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام:
زندان
علی‌مراد رحیمی تاریخ و محل تولد: بروجرد
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر:؟
تاریخ دستگیری: ۲۰ تیر یا مرداد۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۰
زندان ؟
مجیدرضا خسروی کامرانی تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۹

شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۲۱ مرداد ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۲۴ مرداد ۱۳۶۰
زندان اوین
ساسان رسولی تاریخ و محل تولد:
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۲۰ تیر یا مرداد ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام:
زندان 
جمشید رشیدیان دزفولی تاریخ و محل تولد:

شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۲۰ تیر یا مرداد ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام:
زندان
حسین رضایی تاریخ و محل تولد:

شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۲۰ تیر ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام:۲۴ مرداد۶۰
زندان اوین
سعیدعرب یزدی تاریخ و محل تولد:


شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۲۰ تیر یا مرداد ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام:
زندان
جمشید رشیدیان دزفولی تاریخ و محل تولد:
شغل: دانشجو
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۵ مرداد ۱۳۶۰( زیر شکنجه)
زندان اوین
لقمان مدائن تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴ تهران
شغل: مهندس برق
وضعیت خانوادگی:
نام پدر : عباس
تاریخ دستگیری: ۳۱ شهریور۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: فداپیان خلق (اقلیت)
تاریخ اعدام: ۵ مهر ۱۳۶۰
زندان اوین
سید جلیل سید احمدیان تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۳ تبریز
شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : حیدر
تاریخ دستگیری: ؟
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۲۸ شهریور ۱۳۶۰
زندان 
حمید مدبر تاریخ و محل تولد: ۲۳ فروردین ۱۳۳۲ آبادان
شغل: مهندس راه و ساختمان
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری:
محل دستگیری:
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام:
زندان 
مسعود پور کریم تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۶ بندر انزلی
شغل:
وضعیت خانوادگی:
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۱
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۱۱ دی ۱۳۶۲
زندان 
منصور نجفی شوشتری تاریخ و محل تولد: خرمشهر
شغل:مهندس ابزار شناسی
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان وحدت کمونیستی
تاریخ اعدام: ۶ شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
امیر میرعرب بایگی تاریخ و محل تولد:
شغل: دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف
وضعیت خانوادگی: متاهل یک فرزند
نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۲
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان راه کارگر
تاریخ اعدام: ۸شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
مسعود علائی خستو تاریخ و محل تولد: ۸ تیر۱۳۴۳- تهران
شغل: دانش‌آموز
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر :
تاریخ دستگیری : مهرماه ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان مجاهدین خلق
تاریخ اعدام: ۱۰ مرداد ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
علی‌رضاصلواتی ‌خوش‌قلب تاریخ و محل تولد: ۲۶ فروردین ۱۳۳۳ لاهیجان
شغل: کارمند شرکت توزیع دارو پخش نو
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : تابستان ۱۳۶۵
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : فدائیان خلق(اکثریت)
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
اسماعیل حسینی تاریخ و محل تولد: سنندج
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:متاهل و دارای یک فرزند پسر
نام پدر:؟
تاریخ دستگیری: یکم آبان ۱۳۶۳
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق ایران(بیانیه ۱۶ آذر)
تاریخ اعدام: ۱۶ مهر ۱۳۶۵
زندان اوین
منصور نورمحمدی نجف آبادی  
تاریخ و محل تولد: ۱۶ مرداد ۱۳۳۶ نجف اباد
شغل: دانشجوی فیزیک دانشگاه اصفهان
وضعیت خانوادگی: متاهل و دارای یک فرزند پسر
نام پدر: حسین
تاریخ دستگیری: ۳۰ مهر ۱۳۶۳
محل دستگیری: کرج
وابستگی سازمانی: سازمان فداییان خلق (بیانیه ۱۶ آذر )
تاریخ اعدام ۱۶ مهر ۱۳۶۵
زندان اوین
مرتضی کریمی تاریخ و محل تولد: ۲۶ آذر ۱۳۲۶ جهرم
شغل: چاپچی در انتشارات امیر کبیر
وضعیت خانوادگی: ؟
نام پدر : شکرالله
تاریخ دستگیری: ۳ بهمن ۱۳۶۱
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: فداپیان خلق (اقلیت)
تاریخ اعدام: ۱۰ بهمن ۱۳۶۲
زندان اوین؟
خاوران ردیف ۸۵
حسین روغنی تاریخ و محل تولد: ۱۳۴۲ اراک
شغل:؟
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : پیش از ۳۰خرداد ۱۳۶۰
محل دستگیری : اراک
وابستگی سازمانی :سازمان پیکار
تاریخ و محل اعدام : تیر یا مرداد۱۳۶۰- اراک
در روستائی در اراک اجازه دفن داده نشد و در خاوران به خاک سپرده شد.
داوود دهقان عقیل‌آبادی تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۹ تهران
شغل: دانشجو در سوپد؟
وضعیت خانوادگی: ؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری: ۳۰ تیر ماه ١٣٦٠
محل دستگیری:؟
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: 7 شهریور ١٣٦٠
زندان اوین
محمود هنری تاریخ و محل تولد:۱۳۳۴ بیرجند
شغل: دبیر جغرافی زاهدان
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵
محل دستگیری : بیرجند
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷
زندان اوین
نقی ظریفی دارستانی تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴ رودبار
شغل: کارمند صدا و سیما
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری : ؟
محل دستگیری : ؟
وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)
تاریخ اعدام : بهار۱۳۶۲
زندان 
شاهین شاه آبادی تاریخ و محل تولد: خوزستان
شغل: کارگر
وضعیت خانوادگی: ؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری: ۱۳۶۱
محل دستگیری: تهران؟
وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست
تاریخ اعدام: تابستان ۱۳۶۲
زندان اوین 
منوچهر رضایی تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۹ تهران
شغل: دانشجوی مهندسی سازه دانشگاه شریف تهران
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : احمد
تاریخ دستگیری: ۱۳ آبان ۱۳۵۹
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان مجاهدین خلق ایران
تاریخ اعدام: تابستان ۶۷
زندان گوهردشت
فرزاد صیامی تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی: ؟
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری : ۲۱ تیر ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فداپیان خلق (اقلیت)
تاریخ اعدام : ۵ مرداد ۱۳۶۰
زندان اوین
زندان اوین 
حسین آذری‌فر تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۶ تهران
شغل: کاسب
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : علی اصغر
تاریخ دستگیری: ۴ تیرماه ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۲۶ شهریور ۱۳۶۰
زندان اوین 
غلام‌حسن سلیم ارونی تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : تابستان ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۲۴ مرداد ۱۳۶۰
زندان اوین
پوران دخت جمپور تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۳ نهاوند
شغل:؟
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر
نام پدر : جمشید
تاریخ دستگیری :آذر ۱۳۶۱
محل دستگیری : ؟
وابستگی سازمانی: سازمان زحمتکشان کردستان (کوموله)
تاریخ اعدام : ۱۱مرداد ۱۳۶۲
زندان اوین
سیامک الماسیان تاریخ و محل تولد:؟ ۱۳۳۹
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : ؟
تاریخ دستگیری : تابستان ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: فدائیان خلق- اقلیت
تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت
سیامک جعفرزاده تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۷- تبریز
شغل: دانشجوی رشته مهندسی پتروشیمی امیر کبیر
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر : جعفر و نام مادر: شکوفه
تاریخ دستگیری : شهریور ۱۳۶۰
محل دستگیری : ؟
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : دی ماه ۱۳۶۰
زندان اوین
موسی خیابانی تاریخ و محل تولد: ۶ مهر ۱۳۲۶
شغل: دانشجوی فیزیک
وضعیت خانوادگی: متاهل
نام پدر :؟
تاریخ و محل در گیری مسلحانه ۱۹ بهمن ۱۳۶۰- تهران
وابستگی سازمانی : مجاهدین خلق
جهانگیر بهتاجی تاریخ و محل تولد:؟
شغل: دانشجوی زیست‌شناسی دانشگاه تهران
وضعیت خانوادگی: متاهل دارای یک فرزند
نام پدر : ناصر
تاریخ دستگیری :۳۱ خرداد ۱۳۶۲
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : فدائیان خلق (اکثریت)
تاریخ اعدام : ۲۲ مرداد ۱۳۶۴
زندان اوین
حسین رضائی تاریخ و محل تولد: ۶۰ ساله
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری : ۳۰ تیر ماه ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۲۴ مردادماه ۱۳۶۰
زندان اوین