بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > مرتضی کمپانی

مرتضی کمپانی

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۶۷ ساله

شغل: متخصص کامپیوتر

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : پائیز ۱۳۶۲

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت