بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > عباس بستاره

عباس بستاره

دو شنبه 1 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۸

شغل: داشجو ادبیات تهران

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : اردیبهشت۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی :حزب توده

تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت