بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > دادخواهی > کميته يادمان کشتار دهه ٦٠

کميته يادمان کشتار دهه ٦٠

روایت بخش نادیده گرفته شده از تاريخ ایران

http://www.1980smassacre.com/home.html