بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > دادخواهی > بی بی سی فارسی

بی بی سی فارسی

شهلا شفیق - تابستان سياه ٦٧: سکوت‌ها چه می گويند؟

http://www.bbc.co.uk/blogs/persian/viewpoints/2012/09/post-301.html