بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > بازداشت، زندان، شکنجه و اعدام > بی بی سی فارسی

بی بی سی فارسی

متخصصان سازمان ملل نگران شکنجه در ایران

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/08/090813_em-iran-torture.shtml