بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > فاطمه مدرس تهرانی

فاطمه مدرس تهرانی

جمعه 29 ژانويه 2010

(فردین)
تاریخ و محل تولد: ؟

شغل: مترجم

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند دختر

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری : اردیبهشت ۱۳۶۲

محل دستگیری : ؟

وابستگی سازمانی : حزب توده ایران

تاریخ اعدام : فروردین ۱۳۶۸

زندان اوین