بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > حسین رضائی

حسین رضائی

يكشنبه 18 سپتامبر 2022

تاریخ و محل تولد: ۶۰ ساله
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری : ۳۰ تیر ماه ۱۳۶۰
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام : ۲۴ مردادماه ۱۳۶۰
زندان اوین