بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > فرامرز طلوعی

فرامرز طلوعی

سه شنبه 19 ژوئيه 2016

فرامرز طلوعی سمنانی
تاریخ و محل تولد: ۳۸ ساله
شغل:مهندس برق از دانشگاه برکلی
وضعیت خانوادگی:متاهل و دو فزند
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری : تیرماه ۱۳۶۱
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : اتحادیه کمونیسهای ایران
تاریخ اعدام : ۵ بهمن ۱۳۶۱
زندان اوین