بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > علی رضا ظریفی

علی رضا ظریفی

شنبه 13 ژوئن 2015

علی‌رضا ظریفی‌بامیان‌چوبداری
تاریخ و محل تولد:؟

شغل: ؟

وضعیت خانوادگی:؟

نام پدر : حسین

تاریخ دستگیری:(پائیز) سال ١٣٦٠

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام: اسفند ١٣٦٠

زندان اوین