بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > مسعود ایازی

مسعود ایازی

چهار شنبه 8 سپتامبر 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۷

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری:

محل دستگیری:

وابستگی سازمانی:

تاریخ اعدام: ۱۳۶۰

زندان اوین