بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > مادران خاوران > در سوگ مادر اقدس جناب

در سوگ مادر اقدس جناب

پنج شنبه 27 مه 2010

بارها با معرفی خود به عنوان مادر رفقای زندانی به دیدار مبارزان دربند رفته بود. خود نیز از سال 1361 تا 64 در زندان بسر برد. پس از آن طی سال های بعد در فعالیت های افشاگرانهء خانواده های شهدا و زندانیان جنبش انقلابی و چپ پیگیرانه فعال بود و به همین دلیل حق خروج از کشور نداشت.

در سوگ زنی و مادری مبارز و نستوه
اقدس جناب

از جمع خانوادهء شهدا و زندانیان سازمان پیکار، از جمع وسیعی که داغ قریب ششصد تن از مبارزان وابسته به این سازمان را در دل دارد چهره ای ماندگار غروب کرد. اقدس جناب شخصیتی استوار و نستوه، سی سال پس از شهادت فرزندش شهرام جناب، و پیش از آنکه سقوط رژیم قاتلان را به چشم ببیند و امیدهای زنان و مردان انقلابی و کمونیست برای برپایی دنیایی مبنی بر آزادی ـ برابری جوانه زند و به بار بنشیند، در روز شنبه اول خرداد 89 در قزوین درگذشت.

او قبل از هرچیز، خود زنی مبارز بود، در کمیتهء زنان سازمان پیکار و جمع خانواده های شهدا و زندانیان آن فعالیت داشت و بارها با معرفی خود به عنوان مادر رفقای زندانی به دیدار مبارزان دربند رفته بود. خود نیز از سال 1361 تا 64 در زندان بسر برد. پس از آن طی سال های بعد در فعالیت های افشاگرانهء خانواده های شهدا و زندانیان جنبش انقلابی و چپ پیگیرانه فعال بود و به همین دلیل حق خروج از کشور نداشت.
خانم اقدس جناب، مادر پیکارگر شهید شهرام جناب بود و مانند دیگر خانواده های مبارز به جوهر آزادمنشی و رهایی طلبی مبارزهء فرزند خود وفادار بود.

به نام همهء کسانی که سنت انقلابی و رادیکال سازمان پیکار در راه آزادی طبقهء کارگر را ارج می نهند، با خانوادهء گرامی جناب و بستگان، با خانوادهء شهدا و زندانیان وابسته به تمام سازمان های مبارز چپ اظهار همبستگی و وفاداری می کنیم. آنها با بردباری و در چارچوب امکانات خود طی سالها، با حضور مرتب بر «سرِ خاک»، با تجمع و تظاهرات جلوی زندان، سنگری از مبارزهء مردمی به نام های مختلف مانند «مادران عزادار» پدید آورده اند و سنتی ارجمند از مبارزهء توده ای شبیه جنبش «مادران میدان مه» (آرژانتین) پی افکنده اند که امیدواریم، همراه با دیگر فعالیت های لازم انقلابی، یکی از اهرم های براندازی انواع ستم هایی گردد که سی سال است در قالب ننگین و خونبار جمهوری اسلامی جامعهء بزرگ ما را داغدار کرده است.

رنج بیکران و مبارزهء خانواده های پرشمار شهدا و زندانیان را ارج می نهیم و در برابر مهر و عاطفه و پیگیری شان در زنده نگهداشتن نام و راه عزیزانشان سر تعظیم فرود می آوریم.

4 خرداد 1389، 25 مه
2010

تراب حق شناس