بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > عباس سلطان‌زاده

عباس سلطان‌زاده

چهار شنبه 24 فوريه 2010

(عباس سلطان‌زاده اهری)
تاریخ و محل تولد:؟

شغل:؟

وضعیت خانوادگی:؟

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری: ؟

محل دستگیری: ؟

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان؟