بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > هوشنگ اژدری مقدم

هوشنگ اژدری مقدم

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل: مهندس عمران

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری:

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام: ٧ مهر ١٣٦٠

زندان تهران