بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > زهرا رمضانی

زهرا رمضانی

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری :؟
محل دستگیری :؟
وابستگی سازمانی : مجاهدین خلق
دردرگیری مسلحانه کشته شد.