بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > حسن دیانک شوری

حسن دیانک شوری

چهار شنبه 24 فوريه 2010

(محمد حسن دیانک شوری)
تاریخ و محل تولد: لنگرود

شغل:؟

وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند

نام پدر :؟

تاریخ دستگیری: اواخر خرداد ١٣٦٥

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)

تاریخ اعدام: تابستان ۱۳۶۷

زندان اوین