بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > اسد الله ابراهیمی

اسد الله ابراهیمی

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:؟

شغل:؟

وضعیت خانوادگی:؟

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری:؟

محل دستگیری : ؟

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اکثریت)

تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷

زندان؟