بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > عباس کاتوزیان

عباس کاتوزیان

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل: تکنسین ساختمان

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۱۳۵۹

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: چریکهای فدائی خلق

تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۰

زندان اوین