بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > عادل روز دار

عادل روز دار

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۵

شغل: دندان پزشگ

وضعیت خانوادگی:؟

نام پدر :

تاریخ دستگیری : تیر ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده ایران

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

گوهردشت