بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > انوشیروان ابراهیمی

انوشیروان ابراهیمی

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۰۵

شغل:؟

وضعیت خانوادگی:؟

نام پدر :؟

تاریخ دستگیری :؟

محل دستگیری : ؟

وابستگی سازمانی: حزب توده ایران

تاریخ اعدام : خرداد ۱۳۶۷

زندان اوین