بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > مجید نگهداری

مجید نگهداری

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:؟

شغل:؟

وضعیت خانوادگی:؟

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری : تیر ماه ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام : ۳۱ تیر ماه ۱۳۶۰

زندان اوین