بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > علی نعیمی

علی نعیمی

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل: همافر

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت