بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > لطف الله طاهری

لطف الله طاهری

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام ۳۱ تیر ۱۳۶۰

زندان اوین