بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > فهیمه تقدسی

فهیمه تقدسی

چهار شنبه 10 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:؟

شغل:؟

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : "

تاریخ دستگیری : ؟

محل دستگیری :؟

وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست

تاریخ اعدام : ۲ مرداد ماه ۱۳۶۲

زندان اوین