بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > بازداشت، زندان، شکنجه و اعدام > نگاهي ويژه به : نهادهاي مدني طرفدار آزادي بيان در جهان و روزنامنگاران زنداني در (...)

نگاهي ويژه به : نهادهاي مدني طرفدار آزادي بيان در جهان و روزنامنگاران زنداني در ايران

يكشنبه 22 فوريه 2004

رويا كرجاني

واقعيت آن است كه جنبش دو خرداد 1376 نقطه مقابله كودتاي فرهنگي بود كه توسط بنيان گزار جمهوري اسلامي و مشاورانش در جهت هژمان دادن انجمنهاي اسلامي بر فضاي دانشگاهها صورت گرفته بود .

مردم ايران و بالاخص اقشار متوسط جامعه در كنار تحصيل كردها و دانشجويان ، نتايج آن كودتاي فرهنگي را تجربه كرده بودند . نتيجه آن برخورد فيزيكي با مقوله فرهنگ و انديشه در فضاي دانشگاهها ، زيرزميني شدن انديشه و قوام يافتن آن حول دمكراسي گرديد . كه بعد از دو خرداد فرصت علني شدن يافت و در فضاي عمومي جامعه عطر خود را به مشام هاي مشتاق رساند . تجربه هاي تاريخي نشان داده است كه وقتي سياست درهاي بسته از فضاي عمومي جامع حذف شوند ، انديشه هاي آزاد و نيز ناقلان آنها چه رشد فزاينده اي در جامعه مي آفرينند . فضاي بعد از دو خرداد داراي چنين ويژگيهايي بود و نتيجه آن بود كه تمامي بنيان هاي قومي و فرهنگي و ديني مشروعيت نظام تماميت خواه جمهوري اسلامي مورد پرسش قرار گرفت اين پرسش ها در كجا به ثبت مي رسيد ؟... در روزنامه ها و نشرييات و به توسط نسل جديدي از روزنامنگاران كه حامل انحصاري ايدؤلوژيك نيز بودند هفته اي نبود كه تماميت خواهي نظام افشا نگردد و مشتي از آنها گشوده نشود .راند خواران و در رأس آن دستگاه رهبري و باند هاي تحت پوشش آن به وحشت افتادند باند هاشمي و اشرافيت جديد كه عموما روحاني بوده و يااز تبار روحانيون بودند نيز به دست و پا افتادند . قتل زنجيره اي شكلي عريان تر از سابق يافت تا اصحاب قلم را به وحشت اندازد .

تجار سنتي كه به يمن حمايت هاي نهاد هاي زير پوشش دستگاه ولايت فقيه در طي سالهاي بعد از قيام بهمن 57 به حجم نقدينگي افسانه اي خويش دسترسي يافته اند نيز باند هاي خشونت طلب را تقويت مالي نمودند.يزدي را به شوراي نگهبان فرستادند و معاودي عراقي را با شناسنامه جعلي ايراني به مسند رياست قوه قضاييه نشاندند، تا دستها و قلم ها را بشكنند.

و روزنامه ها و مجله ها را به محاق توقيف گرفتار سازند . آنها در يافته اند با حضور اين دستها و قلمها و روزنامه ها در گستره همگاني ، پرسشگري ادامه خواهد يافت . نتيجه آنكه تا نظام جمهوري اسلامي با چنين بافت و ساختاري وجود داشته باشد . دستگيري روزنامنگاران و بسته شدن روزنامه ها روندي رو به تزايد خواهد داشت و اين روند دنيا را به اعجاب وا داشته است. بسياري از نهاد هاي اقتصادي در محافل سرمايه داري غرب و بالاخص در اروپا درصدد آن هستند كه با بزرگ جلوه دادن چهره جمهوري اسلامي ، همچنان به منافع اقتصادي باد آورده دسترسي داشته با شند و با حمله آمريكا به عراق اين گرايش تشديد يافته است .

آيا سفر آقاي « امبيي ليگابو» گزارشگر ويژه آزادي بيان سازمان ملل متحد به ايران به قصد ادامه سياست بزرگ كردن چهره نظام جمهوري اسلامي ايران است ؟ يا اينكه اين سفر به قصد ايجاد اجمالي جهاني حول آزادي بيان در ايران مي باشد ؟ آنچه مسخص است در كنار اين سفر بايد نهاد هاي مدني جهاني كه از آزادي بيان در جهان دفاع مي نماييند ، بيش از گذشته به ايران و آزادي بيان در آن بالاخص به روزنامنگاراني كه همچنان پشت ميله هاي زندان ايستاداند ، توجه مبذول دارند.