بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > احمد دانش

احمد دانش

شنبه 6 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:؟

شغل: پزشگ

وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری: ۷ اردیبهشت۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده ایران

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین