بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > کاظم خوشدل

کاظم خوشدل

دو شنبه 1 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی : راه کارگر

تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷

زندان