بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > یوسف آلیاری

یوسف آلیاری

دو شنبه 1 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ١٣٢٤ تبریز

شغل: لیسانس حقوق

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : علی

تاریخ دستگیری: مرداد ١٣٦٢

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: راه کارگر

تاریخ اعدام: ٢٣ مرداد ١٣٦٣

زندان اوین