بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > روایت تصویر > ببینید : کمپین تصویری سازمان عفو بین المللی علیه مجازات اعدام

ببینید : کمپین تصویری سازمان عفو بین المللی علیه مجازات اعدام

يكشنبه 10 اكتبر 2010

مجازات اعدام محکوم به ناپدید شدن است
تا امروز 135 کشور اجرای مجازات اعدام را در جهان لغو کرده اند

#socialtags