بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > روایت تصویر > عکس های خاوران

عکس های خاوران

دو شنبه 4 مه 2009

خاوران، خاوران، دشت عاشقان ....... خفته در دامنت طوفان زمان

رفته از خاطرت شادمانی ها ....... داری در یاد خود درد و تلخی ها

خسته ای خاوران ، خسته خاوران ....... خار ستم به دل بسته خاوران

رنگ غم از رخت ما می زداییم ....... خاک پاک ترا ما می ستاییم

گلگون نام تو در یاد دوران ها ....... رسته جان تو از قید طوفان ها

آب صد چشمه در چشم پاک تو ....... خواب صد برکه در زیر خاک تو

قهرمان ، قهرمان دشت خاوران ....... رسته از قلب تو یاد ارغوان

لاله در لاله ای دشت خاوران ....... روح آلاله ای دشت خاوران

كارنامه

#socialtags