نمایشگاه بین المللی ایران مدیکال (شهر آفتاب)

 

 

 ۲ الی ۵ شهریور

 اولین نمایشگاه بین المللی پرشکی در شهر آفتاب

 

 مجوز نمایشگاه ایران مدیکال

پوسترایران مدیکال

 


 

فرم نمایشگاه ایران مدیکال

  نقشه نمایشگاه

 تعرفه کتاب

 

 

 

اولین نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندانپزشکی، دارویی، آزمایشگاهی بیمارستانی، توانبخشی و جشنواره سلامت و خانواده سالم در شهر آفتاب